Ala Lombolo

Under sommaren 2018 genomfördes ett pilotförsök i den norra delen av sjön Ala Lombolo för att öka kunskapen om den teknik som kan användas för att sanera sjön.

Sjön Ala Lombolo i Kiruna är kraftigt förorenad. Framförallt förekommer höga halter av kvicksilver i sedimenten, men även andra metaller såsom koppar, zink, bly och kadmium. Det biologiska livet i sjön är näst intill obefintligt och det pågår en spridning av bland annat kvicksilver via bäcken Luossajoki och vidare till Torne älv.

Tekniken som ska testas i pilotförsöket kallas densitetsstyrd lågflödesmuddring. Det är en försiktig metod som suger upp ytliga sediment från sjöns botten med ett fjärrstyrt mudderverk. Därefter ska sedimentslammet pumpas till stora säckar gjorda i ett textilmaterial, så kallade geotuber. Slammet blandas med en polymer som gör att metallerna flockas ihop och fastnar i geotuberna men vatten rinner ut genom små hål i textilen. Under vintern fryser slammet i geotuberna och när det tinar igen frigörs ännu mer vatten. I pilotprojektet undersöks hur länge slammet behöver ligga i geotuberna för att avvattnas tillräckligt mycket. Mängden vatten i slammet vill man reducera så långt som möjligt för att minska transporterna och dessutom får vattenhalten inte vara för hög om det ska kunna skickas till en anläggning för förbränning. Pilotprojektet beräknas pågå i 2-3 år.

Kvicksilverföroreningen i sedimenten har kommit till sjön via avloppsvatten, bland annat från kommunens reningsverk som avvecklades 1967. Kvicksilvret släpptes ut i det kommunala avloppsvattnet från LKABs laboratorium och i mindre mängder från Folktandvården i Kiruna.

Att åtgärda sedimenten i Ala Lombolo försvåras av att det finns oexploderad ammunition på botten av sjön. I sjön dumpade Försvarsmakten instabil ammunition i mitten av 50-talet. För att underlätta för framtida efterbehandlingsåtgärder bärgade och oskadliggjorde Försvarsmakten 173 lådor med kemiskt instabil ammunition under 2013 och 2014. Alla rester av ammunition avlägsnades dock inte vid denna åtgärd vilket innebär att planeringen och genomförandet av en åtgärd i sjön tar hänsyn till att oexploderad ammunition finns kvar på botten av sjön.

Projektet leds av en styrgrupp med representanter från LKAB, Kiruna kommun, Länsstyrelsen och SGU. Projektering och förberedelser inför pilotprojektet pågår och mer information kommer att publiceras löpande.

Läs mer om projektet på SGU:s webb här.