En bild på byggnationer på kvarteret Gladan i Gällivare centrum

Projektarkiv – Samhällsomvandlingen

Upptäck våra genomförda och kommande projekt.

 • 16-mannabostäderna

  16-rums arbetarbostäderna låg inom Gruvstadsparksområde 1 och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst. Byggnaderna klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och flyttades i oktober 2019.

 • Allhelgonakyrkan

  Allhelgonakyrkan i Malmberget är en skönhet i gruvsamhället, fylld av arkitektoniska skatter. Den byggdes 1944 men flyttade för malmens skull 1974. Snart är det dags igen. Till 2024 ska kyrkan vara borta från sin plats på Finnstan i centrala Malmberget.

 • Annexet

  Intill gruvinfarten i Koskullskulle har LKAB byggt nära och bekväma personalbostäder. En viktig lösning som skapar en effektiv arbetsmiljö, främjar …

 • Annexet – Bolagsområdet

  Under 2017 skedde stora områdesförändringar på Bolagsområdet. Det handlade om både avveckling och utveckling inför fortsatt gruvdrift. Annexet, LKAB:s mindre hotellbyggnad från 1960- talet, var en av flera byggnader som avvecklades.

 • Annis grill

  I den nyetablerade stadskärnan har LKAB byggt en ersättningsfastighet till grillköket Annis grill.

 • Arbetarbostaden B5 – Bolagsområdet

  Arbetarbostaden B5 har flyttats från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara under 2017. Den så kallade B5:an är en av totalt sju kulturbyggnader som bevarats och flyttas till Luossavaaraområdet.

 • Avvecklingar på Jägarskolan

  På jägarskoleområdet har cirka 20 hektar byggbar mark förberetts för sina nya hyresgäster. Innan markarbetena och bostadsbyggandet kunde inledas behövde en del byggnader avvecklas. Det handlade om åtta byggnader, två betongkassuner, en gammal oljecistern och betongplatta.

 • B226

  B226 är ett av de mer framträdande exemplen på bolagets 1920-talsklassicism i trä och byggdes ursprungligen som en flerfamiljsbostad för förmän. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

 • Baningenjörsvägen

  Under 2024 avvecklas Baningenjörsvägen 1 och 3 för att möjliggöra fortsatt gruvdrift.

 • Bergmansgatan och Norra kungsallén

  Flerbostadshus på Bergmansgatan 8-10 samt Norra kungsallén 9-11 i Malmberget har avvecklats till förmån för fortsatt gruvbrytning.

 • Björkbacken

  På Björkbacken, den mest norra delen av bolagsområdet, uppfördes fem tjänstemannavillor och fyra bläckhorn redan under 1900-talets första decennium.

 • Blächornshus B48, 49 och 50

  Tre av de karaktäristiska bläckhornshusen på Bolagsområdet, B48, B49 och B50, har rivits. Tre andra bläckhornshus har sedan tidigare flyttats från området till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara.

 • Bläckhornshus B51, 52 och 53

  De karaktäristiska bläckhornshusen av trä, B51, B52 och B53 har flyttats från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara under 2017. Byggnaderna nyttjas fortsättningsvis som bostäder även på sin nya plats.

 • Bolagsområdet

  Fem sekelskifteshus som stått på Bolagsområdet i Malmberget har sedan tidigare monterats ned och nu utreds möjligheterna till att montera …

 • Bolagsskolan Hus A och Hus B

  År 1962 beslutade Sveriges riksdag om den nya grundskolan. För Kiruna medförde reformen bland annat en större förändring gällande behovet av lokaler för högstadiet. Tre nya högstadieskolor behövdes varmed Högalidskolan och Parkskolan togs i bruk för högstadiet samt att en ny byggnad, Bolagsskolan, uppfördes, som även fick ett mellanstadie.

 • Bostäder i kvarter 25

  Under ledning av SSEA kommer 39 nya bostäder att växa fram på kvarter 25.

 • Illustration på huskropparna som byggdes.

  Brf Midnattssolen

  I oktober 2020 stod 40 bostadsrätter i Riksbyggens projekt Brf Midnattssolen på Repisvaara Norra inflyttningsklara.

 • En flygbild över Bryggeribacken etapp 1 som visar hela området.

  Bryggeribacken etapp 1

  19 kedje- och parhus samt 52 lägenheter har byggts på Bryggeribacken.

 • Bryggeribacken etapp 2

  LKAB planerar för byggnation av fler lägenheter i Gällivare: Bryggeribackens andra etapp. Detaljplanen antogs under försommaren 2023. Inom denna etapp …

 • Illustration som visar utseendet av de nya husen som byggs på Bryggeribacken.

  Bryggeribacken lägenheter, kedje- och parhus

  LKAB har tecknat entreprenadkontrakt med Serneke Sverige AB för uppförandet av nya bostäder på det attraktiva området Bryggeribacken i Gällivare. …

 • Carl Westmans egnahemsbostäder

  Carl Westmans småhus är några av få tidiga byggnader inom bolagsområdet som inte är ritade av Gustaf Wickman och representerar de enda egnahemsbyggnaderna med arts and crafts som ideal i Kiruna. Byggnaderna klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

 • Cementgjutaren 1

  Cementgjutaren 1

  Cementgjutaren 1 representerar den typiska "Kirunastilen" och den tidiga träarkitekturen som var kännetecknande för centrumbebyggelsen innan 1960-talet. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

 • En bild på Disponentvillan i Gällivare

  Disponentvillan

  Dialoger har under en tid pågått om hur Disponentvillan i Malmberget ska bevaras. Då undersökningar visade att den inte klarade av att flyttas har beslut tagits att byggnaden ska leva vidare i form av en utvändig replik placerad på högsta punkten i området Solbacken, i Koskullskulle.

 • Dricksvattenreservoar på Södra Mosebacke

  Den tidigare vattenreservoaren – Kaptensreservoaren i Malmberget stängdes och kopplades ifrån i slutet av maj 2019 och har ersatts med …

 • Dricksvattenreservoar Repisvaara

  Den tidigare vattenreservoaren – Kaptensreservoaren i Malmberget stängdes och kopplades ifrån i slutet av maj 2019 och har ersatts med …

 • Elnätet i Malmberget anpassas

  LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta pågick ett flertal anläggningsarbeten i …

 • Empes

  Gatukökets grundare Ernfrid ”Empe” Fastberg kom till Kiruna i mitten av 1930-talet.

 • Fastigheter i Kvarter 6

  LKAB bygger fastigheter i Kirunas nya centrum för att ersätta dem som berörs av gruvbrytningen. I kvarter sex byggs hotell, parkeringsgarage, skyddsrum, lokaler för restauranger och butiker.

 • Fem nya hus i Koskullskulle

  Nära den välkända Kullekiosken i Koskullskulle finns idag tre bostadslängor i tegel med fria markytor runtom. Där har nu fem …

 • Fiskodlingen

  Fastigheten Jukkasjärvi bandel 1:35, också kallad Fiskodlingen, är belägen vid nuvarande infart till LKAB. Marken användes under tidigt 1900-tal till …

 • Flerbostadshus i kvarter 6

  I kvarter 6 bygger vi två sjuvåningshus med tillhörande komplementbyggnader såsom miljöhus och förråd.

 • Flyttleden

  LKAB bygger 208 bostäder i flerbostadshus åt LKAB Fastigheter på kvarter 67 och 69. Kvarteren innehåller fyra femvåningshus med träfasad med allt från ettor till femmor och ersätter LKAB Fastigheters bestånd som påverkas av gruvdriften. Inflyttning sker i etapper med start under 2024.

 • Bilden visar det gamla Fokushuset som har rivits nu.

  Focushuset avvecklas

  Under sommaren 2021 avvecklades det tretton våningar höga Focushuset i centrala Malmberget.

 • Forsgatan hyreshus

  Fyra nya hyreshus på Forsgatan Vid Vassaraälvens strand i Gällivare har 62 lägenheter i fyra nya hyreshus byggts. Bostäderna byggdes …

 • Bild som visar hur fasaden ser ut på de nya lägenheterna.

  Forsgatan hyresrätter

  40 nya hyresrätter på Forsgatan Vid Vassaraälvens strand i Gällivare har SA Englund på uppdrag av LKAB byggt 40 ersättningslägenheter …

 • Frälsningsarméns hus

  Frälsningsarméns hus representerar såväl det tidiga 1900-talets frikyrkor som Kirunas rika föreningsliv och den tidiga centrumbebyggelsen som den gestaltade sig innan 1960-1970-talets saneringar. Byggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

 • Förmansklubben

  Under 2018 fortsatte de stora områdesförändringarna på Bolagsområdet. Avvecklingsarbetet gick in i en mer intensiv fas samtidigt som parkområdet växte i omfattning. En av många byggnader som revs var LKAB:s Förmansklubb, ritad av Gustaf Wickman.

 • Gamla bolagshotellet

  På LKAB:s initiativ skulle Bolagshotellet flyttas till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Omfattande kompletterande undersökningar gjordes vilket visade att en flytt dessvärre inte var möjlig. Bolagshotellet avvecklades, men en replika av det ska byggas upp på annan plats.

 • Gamla brandstationen

  Gamla brandstationen, ritad av Gustaf Wickman i Kirunastil och byggd år 1910, klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

 • Gamla Konsum – Bolagsområdet

  Under 2017 skedde stora områdesförändringar på Bolagsområdet. Det handlade om både avveckling och utveckling inför fortsatt gruvdrift. Byggnaden benämnd som ”gamla konsum” var en av flera byggnader som avvecklades under året.

 • Bilden visar ett flygfoto över Gamla Malmstaskolan

  Gamla Malmstaskolan

  Gamla Malmstaskolan renoveras och byggs om för att anpassas till moderna och ändamålsenliga kontorsutrymmen för verksamheter inom LKAB.

 • Gamla sjukstugan

  Gamla sjukstugan byggdes år 1900 som ett 10-rums bostadshus, men fick år 1902 ny funktion som Kiruna sjukhus. Byggnaden representerar Kirunas uppbyggnadsskede, klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

 • Glaciären

  2014 stod 30 lägenheter på bostadsområdet Lombolo i Kiruna är klara. De fem trähusen har sex lägenheter i varje huskropp fördelat på två våningar.

 • Granbacka

  2012 började LKAB Fastigheter bebygga de fem husgrunder med byggrätt som ingick i LKAB:s köp av flerfamiljshusen på Granbacka, vid …

 • Bilden visar den gamla gruvfogdebostaden.

  Gruvfogdebostaden

  Under 2020 flyttades Gruvfogdebostaden från sin tidigare plats i Malmberget till Repisvaara Nordöst. Nu påbörjas arbetet med att ta fram …

 • Gruvfogdegatan 1-7

  De 50-talstypiska betongbyggnaderna på Gruvfogdegatan, ritade av Folke Hederus, har avvecklats. Flerfamiljshusens fasader var klädda i plåt och de olika färgsättningarna – grön, brun, röd och blå, skiljde byggnaderna från varandra. Totalt revs fyra huskroppar om totalt 89 lägenheter.

 • Gruvfogdegatan 6, 8, 12 och 15

  De fyra arbetarbostäderna som avvecklats uppfördes under 1900-talets första hälft. Byggnaderna rymde 2–4 lägenheter vardera.

 • Gruvstadspark 2.2 och 2.3

  Kirunas tidigare stadskärna måste avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Samhällsomvandlingen sker i etapper, vilket benämns som Gruvstadsparker. I dagsläget finns fyra Gruvstadsparker i de kommunala detaljplanerna. Nu sker avvecklingen i Gruvstadspark 2.

 • Gula raden

  Gula raden som uppfördes kring år 1900 klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och har flyttats under oktober 2019.

 • Gym Kupan

  Gym Kupan i Malmberget har flyttat till ny lokal då deras tidigare lokal avvecklades för att säkra fortsatt gruvbrytning. Ny …

 • Hjalmar Lundbohmsgården

  Hjalmar Lundbohmsgården har flyttats till Luossavaara. Byggnaden monterades ned i fyra delar och dokumenterade noggrant för att säkra att den byggdes upp likadant på sin framtida plats.

 • Hjalmar Lundbohmsskolan

  Redan 1910 inrättades Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU) i staden. Antalet sökande till skolan var många och de befintliga lokalerna var inte tillräckliga. På fastigheten Ormroten 1 uppfördes därför år 1939 en ny byggnad för KPU:s verksamhet.

 • Hotell i kvarter 6

  LKAB bygger ett nytt hotell i kvarter 6 i Kirunas nya centrum. Hotellet byggs som en ersättning för Kiruna kommuns lokaler i befintligt centrum, och innebär en stor satsning på hotellverksamheten i staden.

 • Höijerska huset

  Höijersbacke 2 har fått sitt namn efter en av Sveriges stora författare och dramatiker, Björn-Erik Höijer, född i Malmberget. Huset …

 • Ingenjören

  LKAB bygger nya, långsiktigt hållbara hus på de befintliga grunder som gjutits på Repisvaara nordost inför flytt av de Engelska …

 • Ingenjörsvillan

  Ingenjörsvillan har flyttats från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara under 2017. Ingenjörsvillan är en av totalt sju kulturbyggnader som bevarats och flyttats till Luossavaaraområdet.

 • Bilden visar den gamla Ishallen med texten MAIF Hockey

  Ishallen i Malmberget

  Under 2020 påbörjades avveckling av ishallen i Malmberget för att säkra fortsatt gruvbrytning. Malmbergets AIF – MAIF som ägde ishallen …

 • Jerusalem

  Jerusalem byggdes år 1927 och är sedan 2001 ett byggnadsminne och klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

 • Jägarskolan

  Delar av det gamla regementsområdet I22 har förvandlats till ett modernt bostadsområde där LKAB byggt flertalet nya bostäder. Våren 2013 gick startskottet för nybyggnation av flerfamiljshus i Kiruna och först ut var Jägarskoleområdet. 2015 togs första sedan det första spadtaget för 16 nya lägenheter på området.

 • Jägarskoleområdet

  Ännu en utvecklingsetapp av jägarskoleområdet inleddes under 2018. Det handlar om cirka 20 hektar byggbar mark som ska förberedas och bebyggas med främst villor men även ett litet antal mindre flerfamiljshus. En första inflyttning till området skedde 2021.

 • Järnvägsstationsområdet

  Järnvägsstationen var i drift för tågtrafik till den 30 augusti 2013, då det sista tåget avlöpte något försenat med riktning mot Luleå klockan 17.35. På järnvägsstationsområdet stod 9 byggnader, bland annat Järnvägsstationen och Järnvägshotellet. Dessa byggnader har avvecklats till förmån för fortsatt gruvdrift.

 • Järnvägstollen på gamla TGA-området

  För att möjliggöra den nya sträckningen för väg E10, förbi nya Kiruna centrum, har en tidigare järnvägsstolle samt några byggnader på gamla TGA-området avvecklats.

 • Kilen

  På området Kilen sker rivning och sanering av 15 st fastigheter av blandad karaktär.

 • Kiruna centrum

  Kirunas gamla centrum påverkas av LKAB:s gruvdrift. Därför har ett nytt centrum byggt tre kilometer öster om det gamla. Den 1 september 2024 invigdes det nya centrumet då handeln öppnade sina dörrar i de nybyggda lokalerna.

 • Kiruna gamla stadshus

  55 år hann Kirunas gamla stadshus, Igloo, tjänstgöra innan det blev dags för en förändring. Den fyrkantiga tegelbyggnaden, ritat av Arthur von Schmalensee, ersattes under 2018 med det nya stadshuset Kristallen. Platsen där det gamla stadshuset stod har nu omvandlats till en gruvstadspark med bevarade delar från byggnaden.

 • Kiruna kyrka

  Kiruna kyrka är stadens kanske mest karaktäristiska byggnad. Kyrkan stod färdig år 1912 och var en gåva från LKAB till församlingen. Inom några år ska den flyttas till ny plats.

 • Kiruna nya stadshus

  Som ett led i flytten av Kiruna har LKAB finansierat ett nytt stadshus till Kiruna kommun. Inflyttning i den nya byggnaden, som fått namnet Kristallen, ägde rum sommaren 2018.

 • Klocktornet

  Under 2017 slog klocktornet sina sista slag på sin ursprungliga plats innan det flyttades till nya centrum.

 • Bilden visar ett av de stora kulturhusen som flyttas på en lastbilstrailer.

  Kulturhusområde Koskullskulle

  Tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas. För att bevara värdefulla kulturmiljöer flyttas 30 bostadshus plus ett antal förrådsbyggnader från gruvsamhället till …

 • Kupolen och Jordschaktaren

  Under 2024 påbörjas avvecklingen av följande byggnader till förmån för fortsatt gruvdrift.

 • Kvarter 4

  I planen för Kirunas nya centrum ingår tio kvarter, varav LKAB har byggt i fyra av dem. Kvarter fyra samt sju, åtta och nio. Uppdraget att bygga kvarter påbörjades under hösten 2019 och 2022 kunde hyresgästerna flytta in. I kvarteret finns en blandad bebyggelse av bostäder, handelslokaler och kontorsytor.

 • Kvarter 64

  I kvarter 64 bygger LKAB bostäder och en förskola.

 • Kvarter 7

  LKAB har byggt fastigheter i Kirunas centrum som ersättning för det som påverkas i det gamla centrumet i och med gruvbrytningen. Kvarter 7 är ett av kvarteren LKAB har byggt.

 • Kvarter 8

  LKAB har byggt fastigheter i Kirunas nya centrum som ersättning för det som påverkas av gruvverksamheten. Kvarter 8 är en av dem.

 • Kvarter 9

  Kvarter 9 är ett av de kvarter som LKAB byggt i Kirunas nya centrum för att ersätta det som påverkas av gruvbrytningen. Kvarter 9 är färdigbyggt och överlämnat till fastighetsägaren Kirunabostäder.

 • Kvarter 93 – Blandad bebyggelse

  I kvarter 93, efter Kulturvägen, bygger LKAB ersättningsfastighet till Odd Fellow och Frälsningsarmén.

 • Kvarter Grundläggaren

  Hjalmar Lundbohmsvägen 44 kallad Martinssons hörna och Brända tomten uppfördes mellan 1926-1929 efter ritningar av E Jansson. Kvarteret byggdes upp efter en kvartersbrand 1926 och är ett exempel på hur stenbyggnader ersatte trähus efter bränder under tidigt 1900-tal. Byggnaden består av lägenheter, kontorslokaler samt affärslokaler. Många äldre Kirunabor minns byggnaden som sportaffären ”Martinssons hörna”, men även som en del av den så kallade Brända tomten.

 • Kvarter Malörten

  Fd Biblioteket uppfördes 1913 av LKAB som ett badhus ritat av arkitekten Gustaf Wickman. Badhuset bestod av tvagningsavdelningar för kvinnor och män samt en bassäng, övre delen av byggnaden bestod av lägenheter.

 • Kvarter Ortdrivaren

  Efter andra världskriget blev det bättre tider och det innebar att Kiruna växte. 1948 fick man stadsrättigheter, från att tidigare ha varit ett municipalsamhälle.

 • Kvarter Provtagaren

  Byggnaderna i kvarter Provtagaren har ursprungligen haft, för Kiruna, viktiga funktioner såsom bank, post och televerkets stationer.

 • Kvarteret Dansaren

  22 lägenheter har byggts i ett punkthus med sex våningar centralt placerat i Gällivare, på kvarteret Dansaren, Strömgatan 12, invid Parkgatsleden. …

 • Kvarteret Filaren

  Kvarteret Filaren består av Filaren 4, 5, 7 och 8. Kvarteret benämndes ursprungligen som kvarter nummer 20 och bebyggdes tidigt med bostadshus och uthus.

 • Bilden visar hur kvarteret gladan kommer att se ut när det är klart.

  Kvarteret Gladan

  LKAB bygger 85 lägenheter samt cirka 1200 kvm stor butiksyta i anslutning till Gällivare centrum. Fastigheten byggs som en ersättning för delar av Topbostäder AB:s bestånd som påverkas av gruvdriften i Malmberget.

 • Kvarteret Hackspetten och Järven

  Fastigheter inom kvarteret Hackspetten och Järven i Malmberget har avvecklats då de var inom påverkansområdet för LKAB:s gruvverksamhet. Under våren …

 • Illustration på byggnaderna på kvarteret Hasseln.

  Kvarteret Hasseln

  LKAB har byggt 60 lägenheter fördelat på två huskroppar i kvarteret Hasseln i centrala Gällivare. Lägenheterna, som invigdes i november …

 • Kvarteret Hjorten

  Flerbostadshus inom kvarteret Hjorten i Malmberget ska avvecklas då de hamnar inom påverkansområdet för LKAB:s gruvverksamhet. Hus som avvecklades: Kaptensvägen …

 • Kvarteret Kattfoten/Kvarteret Fjällveronikan

  Skolgatan 16 och 20 är så kallade 16-mannabostäder och är bland de första byggnaderna som uppfördes i staden.

 • Kyrkoherdebostället

  Kyrkoherdebostället är en tjänstebostad från mönsterstadsepoken, byggd i bolagets regi för en samhällsbärande institution. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

 • Landströmska huset

  Landströms byggdes år 1911 och är en av få knuttimrade byggnader i Kiruna som inte blivit inklädd i panel. Huset klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

 • LKAB Fastigheter i Malmberget

  LKAB Fastigheter har flyttat till ny lokal då deras lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklats för att säkra …

 • LKAB köpte bostadsområde

  I oktober 2011 köpte LKAB elva flerfamiljshus på Granbacka, ”mellanområdet” i Malmberget. Säljare var kommunägda TOP Bostäder och husen fördes över …

 • Luossavaara – etapp 3

  byggda på Luossavaara 44 hyresrätter har byggts på LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara, på det så kallade etapp 3-området. Hyresrätterna är ersättningslägenheter till LKAB Fastigheter och byggdes av Lindbäcks Bygg AB, på uppdrag av LKAB.

 • Bostäder Luossavaara

  Luossavaara bostadsrätter

  LKAB har sålt mark vid Luossavaara till Riksbyggen så att de kan bygga cirka 250 nya bostadsrätter i Malmfälten under en tioårsperiod. Först ut var byggandet av Brf Fjällvyn med 47 bostadsrätter fördelat på två punkthus intill nya bolagsområdet på Luossavaara i Kiruna. De stod inflyttningsklara i slutet av 2019.

 • Luossavaara hyresrätter

  Under senhösten 2018 inleddes ytterligare ett bostadsprojekt i samhällsomvandlingens spår. Det handlar om 38 nya hyresrätter, i två separata punkthus, på luossavaaraområdet. Bostäderna byggdes på uppdrag av LKAB och stod inflyttningsklara år 2020.

 • Lägenheter och butiksyta Repisvaara

  18 lägenheter samt butiksyta byggs på Repisvaara Norra. Byggnationen är en ersättning till LKAB Fastigheter för delar av deras bestånd …

 • Läkarvillan

  Till den gamla sjukstugan fanns en läkarbostad som uppfördes i början av 1900-talet. Även det nya sjukhuset som stod färdigt i början av 1950-talet försågs med bostäder för både under- och överläkare. Överläkarvillan ritades av Bertil Höök och byggdes mellan 1951-1952. Huset är typiskt för uppförandetiden även om delar har förändrats vid senare renoveringar och ombyggnationer, framför allt invändigt.

 • Länsmansbostaden

  Länsmansbostaden har flyttats från Bolagsområdet till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum. Länsmansbostaden var en av totalt åtta kulturbyggnader som flyttades under 2017.

 • Mellersta brandstationen

  Kirunas mellersta brandstation, som byggdes 1994, befann sig inom gruvans påverkansområde och har därför avvecklats för att säkerställa fortsatt gruvdrift. En ny station, som blir den tredje i ordningen sedan Kiruna grundades, har byggts upp som en ersättning på annan plats.

 • Miljözoner i Malmberget

  I takt med att Malmberget avvecklas så avvecklas befintlig bebyggelse. Då detta sker etappvis så upprättas så kallade ”miljözoner” som en buffert …

 • Murgatan och Svangränd

  Cirka 40 enfamiljshus på bland annat Murgatan och Svangränd, belägna på östra sidan om Kaptensgropen på området Kilen i Malmberget …

 • Myråsen

  Myråsen och Tallbacka har en historia som inte syns på ytan. 2003 – 2005 inleddes samhällsomvandlingen på Elevhemsområdet i Malmberget. …

 • Norra stråket

  LKAB bygger 226 nya lägenheter som ersättning till LKAB Fastigheter för delar av deras bestånd som påverkas av gruvdriften. Området omfattar sex kvarter och kommer bestå av hyresrätter i storlek från 1-5 rum och kök.

 • Norrbottensvägen

  Åtta suterränghus från Norrbottensvägen högst upp i Malmberget flyttades 2007 till Bäckåsen nere i Gällivare. Husen har efter flytten piffats …

 • Nuolajärvi kulturhusområde

  LKAB förbereder tomter och bygger infrastruktur för ett nytt område på Luleåvägen, bortanför Gällivare kyrkogård. Området förbereds för att göra …

 • Bilden visar gång- och cykelbanan ovanifrån.

  Ny gång- och cykelväg Kaptensgården

  Nu öppnas en ny gång- och cykelväg mellan östra Malmberget och Koskullskulle. Den nya vägen ersätter den gamla vid Kaptensgården som försvinner bakom industristaketet.

 • Ny väg östra Malmberget

  För att säkerställa en fortsatt god och säker kommunikation anlades en ny infart till östra Malmberget under sommaren 2020. Detta …

 • Nya Bolagshotellet

  LKAB:s styrelse har tagit beslut om att uppföra ett nytt Bolagshotell. Den nya hotellbyggnaden blir en ersättning för det tidigare Bolagshotellet som inte gick att flytta.

 • Nya polishuset

  LKAB har byggt ett nytt polishus åt Kåpan fastigheter och Polismyndigheten för att ersätta den gamla som påverkas av gruvdriften.

 • Område Johannes

  50 hus, i huvudsak på område Johannes även kallat Bolagsområdet, har avvecklats för att säkra fortsatt gruvbrytning. Av de fastigheter …

 • Pekinghuset

  Pekinghuset var skolexpedition vid den numera rivna Centralskolan och visar på den arkitektoniska omsorg som tidens offentliga byggnader fick vid uppbyggnadsskedet. Byggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

 • Radhusen på Lingonstigen

  På Lingonstigen, strax nedanför Kirunas gamla stadshus, stod tio radhus som avvecklades under perioden mars till maj.

 • Renovering Skånelängor Jägarskoleområdet

  På Jägarskoleområdet renoveras två gamla militärbyggnader (Skånelängor). Byggnaderna har fått en kulturmärkning.

 • Bilden visar de nya husen på Repisvaara Mitten.

  Repisvaara Mitten

  Ett helt nytt villaområde byggdes på toppen av Repisvaara vid foten av lågfjället Dundret i Gällivare. Det första huset var …

 • En vinterbild som visar Repisvaara Norras nya bebyggelser.

  Repisvaara Norra

  Det hittills största sammanhängande bostadsområdet som byggts av LKAB i Gällivare är den norra delen av Repisvaara. Området är beläget …

 • Skissbild över området kring Repisvaara Södra

  Repisvaara Södra

  Vid foten av Dundret har fyra punkthus med totalt 66 hyresrätter byggts. Husen erbjuder ett naturnära boende i skogen med …

 • Bilden visar Repisvaara Väster om Väst med Dundret i bakgrunden.

  Repisvaara Väster om Väst

  På det attraktiva området Väster om väster på Repisvaara pågår just nu anläggning av cirka 40 nya tomter, som är …

 • Rikets sal

  LKAB har uppför en ny Rikets sal för Jehovas vittnen då deras tidigare fastighet låg innanför påverkansområdet.

 • Rivningar i Östra Malmberget

  I östra Malmberget förbereds rivning och sanering av ca 150 fastigheter.

 • Rundradiostationen

  Rundradiostationen tillhör civilsamhällets byggnader från 1920-talet och representerar en intressant teknikhistoria och tidens föreningsliv. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

 • Silfwerbrands

  Den anrika byggnaden Silfwerbrands, som tidigare varit handelslokal samt bostadshus, avvecklades under hösten 2017.

 • SJ-hus på väg mot sin nya plats.

  SJ-bebyggelsen

  SJ-bebyggelsen i Kiruna är unik till sin omfattning och består av en bruksliknande bostadsbebyggelse i SJ:s karaktäristiska nationalromantik. Byggnaderna klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och har flyttats.

 • Skomakarstugan

  Skomakarstugan, tidigare kallad Vagntipparen efter kvarteret den ligger i, är stadskärnans motsvarighet till Bolagsområdets B1:an, det vill säga Kirunas äldsta bevarade arbetarbostad inom stadskärnan. Byggnaden visar hur en enkel bostad med minimala mått såg ut under uppbyggnadstiden i Kiruna. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

 • Spillvattenledning och pumpstation

  LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta har ett flertal anläggningsarbeten skett …

 • Bild på den gamla sporthallen i Malmberget

  Sport- och simhallen i Malmberget

  Gruvbrytningen närmar sig samhället och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup. Till förmån för fortsatt gruvbrytning avvecklas …

 • Svedbergska huset – B55

  Svedbergshusen är några av de tidigaste bostadshusen i Kiruna ritad av Wickman efter ritningar av ingenjör Svedberg. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

 • Terassen

  62 nya lägenheter på bostadsområdet Terrassen i Kiruna står klara. De två punkthusen har både tvåor och treor.

 • Bild visar invigning av boendet. Med ljusshow och LKAB logga på fasaden.

  Trygghets och seniorboende i Gällivare centrum

  LKAB har byggt 67 lägenheter,  varav 32 trygghetsboenden och 35 seniorlägenheter, åt Topbostäder i anslutning till Gällivare centrum.  Bostadsprojektet, som …

 • Ullspiran – Gård 2 och 4

  Ett historiskt spadtag i samhällsomvandlingens spår är taget. Under 2015 revs de första byggnaderna på bostadsområdet Ullspiran. Gård 2 och 4 var de första fastigheterna som avvecklades i och med samhällsomvandlingen i Kiruna.

 • Ullspiran – Gård 6 och 8

  Kvarteret Ullspirans gård 6 och 8 har avvecklats. Totalt 68 lägenheter revs och området har omvandlades sedan till Gruvstadspark.

 • Väg 870

  Den nya sträckan för väg 870, även kallad Nikkaluoktavägen, invigdes 1 september 2015. Tidigare startade vägen vid Yli Lombolo och passerade den dåvarande brandstationen. I och med gruvbrytningen har vägens första 7 kilometrar byggt om. Idag går vägen öster om Lombolo och vidare över nya järnvägen vid Råtsi. Efter vägen finns en anslutning till LKAB (södra infarten).

 • Väg E10

  LKAB finansierade bygget av en ny sträckning för väg E10 förbi Kiruna. Bygget avslutades 2020 och trafiken på etapp två släpptes på i oktober samma år. Totalt är den nya sträckningen sju kilometer lång.

 • Bild visar Vägmästarens byggnationer med solnedgång bakom Dundret i bakgrunden.

  Vägmästaren 2

  Byggnation av cirka 60 lägenheter på fastigheten Vägmästaren 2, bredvid Gällivare Friidrottshall. Lägenheterna kommer att bli hyresrätter och byggs åt …

 • En bild på den gamla Välkomnaskolan

  Välkommaskolan

  Gruvbrytningen närmar sig samhället och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup. För att säkerställa fortsatt gruvbrytning avvecklas …

 • Västra Malmberget

  Rivning och sanering av 45 småhus i västra Malmberget.

 • Östra Stråket

  Välkommen till Östra Stråket – en del av Kirunas omfattande samhällsomvandling. Detta projekt som drivs av Lindbäcks Bygg AB som entreprenör.