Bygget av E10 har startat

Juni 28, 2018
Visionsbild av den långa ravinbron Sandstensberget–Petsamo. Ravinbroarna är 178 meter respektive 80 meter långa. Illustration: Sweco

Nu startar bygget av väg E10 på allvar. Under sommarmånaderna kommer hela vägsträckningen i första etappen att brytas. I maj startade anläggningsarbeten kring Karhuniemi, Lokstallet och Kurravaaravägen.

I oktober 2017 började NYAB Infrastruktur bygga den första fem kilometer långa etappen på ny E10. Totalt blir den nya sträckningen sju kilometer lång. Nu har arbetet återupptagits efter vintermånaderna.

– Just nu bygger vi en etablering på fotbollsplanen vid Petsamo samt fäller träd i de områdena där schaktarbeten startar, säger Charlotta Blind, projektledare Trafikverket.

I dagsläget arbetar cirka femton personer i projektet hos entreprenörerna och vid Trafikverkets projektkontor på plats. Det är nu märkbart att vägbygget dragit igång både kring Karhuniemi och mot Kurravaara.

– Vid Karhuniemi bygger vi en cirkulationsplats. En gångpassage under E10 kommer att knyta ihop Karhuniemi med Lokstallet och en gång- och cykelväg ska byggas i området samt en bro över nya E10 för gående och skidspår, säger Charlotta Blind.

Närmast Kurravaaravägen byggs tre bropassager och en cirkulationsplats som ansluter Kurravaaravägen till nya E10. Det är det finska anläggningsföretaget GRK (Graniittirakennus Kallio Oy) som ska bygga de två ravinbroarna på första etappen. Broarna ska fungera som passager under vägen för både friluftsliv och djurliv. För att minimera påverkan på naturen kommer bland annat belysningen på broarna att anpassas så att den inte stör norrskensupplevelsen.

– De som vill motionera i området under sommarmånaderna kommer märka av bygget och se en hel del maskiner i området, men ansluter man till Jägarspåren vid Camp Ripan mot Varggropen så är det inga problem, säger Charlotta Blind.

Byggtrafik kommer att färdas i områdena och framkomligheten blir begränsad under sommaren. Befintliga vägar ska till stor del vara öppna under hela byggtiden med enbart tillfälliga begränsningar. 

– Vi ska försöka vara klara så långt det går till hösten med alla större materialförflyttningar och de mest maskinintensiva arbetsinsatserna, avslutar Charlotta Blind.