Milstolpar i samhällsomvandlingarna 2019

December 9, 2019
En av 16­-rums arbetarbostäderna som förberetts för flytt.

Samhällsomvandlingarna i både Kiruna och Malmberget, som genomförs för att frigöra mark för fortsatt gruvbrytning, är inne i en intensiv fas. Under året som gått har mycket hänt – kulturbyggnader har flyttats, hus har avvecklats och nya bostäder byggts. Nedan följer några milstolpar som nåtts under året.

Kiruna

1 | Kvarter 7, 8 och 9

LKAB ska bygga fastigheter i Kirunas nya centrum för att ersätta dem som berörs av gruvbrytningen. Under året har LKAB skrivit avtal med Nåiden Bygg AB som ska bygga kvarter 7, 8 och 9. Fastigheterna överlämnas sedan till det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder som ersättning. Det tre kvarteren omfattar cirka 300 bostäder och ett 50-tal butikslokaler i den nya stadskärnan. Lokalerna för handeln ska stå klara till hösten 2022 och bostäderna till vintern samma år.

2 | Kvarter 4

I kvarter fyra är planen att det ska byggas parkeringsgarage under jord samt fyra bostadshus med 92 hyresrätter och ett mindre inslag av handel som vetter mot kvarter fem, där Kirunas nya kulturhus håller på att färdigställas. Byggstart påbörjades under hösten 2019 med markoch gjutningsarbeten som utförs av Nåider Bygg HB på uppdrag av LKAB. Kvarteret beräknas vara klart 2022.

3 | Luossavaaraområdet

Luossavaaraområdet är indelat i tre etapper. I etapp ett som omfattar de flyttade kulturbyggnaderna är dessa nu renoverade och 11 lägenheter blir inflyttningsklara inom kort.
På etapp två har byggarbetet pågått för fullt. Lindbäcks Bygg AB bygger, på uppdrag av LKAB, två hus med 38 hyresrätter, ett hus åt LKAB Fastigheter och ett hus som ersättning till en privat sakägare. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under hösten 2020. LKAB har även sålt mark på området till Riksbyggen som bygger sammanlagt 94 bostadsrätter. Riksbyggens första bostadsprojekt är klart och här sker inflyttning under november 2019 och försäljningen av det andra projektet har startat, det beräknas vara klart under 2021.
I etapp tre bygger Lindbäcks Bygg AB 44 hyresrätter på uppdrag av LKAB åt LKAB Fastigheter med inflyttning hösten 2020.

4 | Markarbete på jägarskoleområdet

Under året har markarbeten pågått på området för att förbereda för nya bostäder. Med start sommaren 2020 kommer nyproduktion starta samt asfaltering och planteringar ske. Området får ett blandat bestånd av villor och flerbostadshus.

5 | Nya Scandic i kvarter 10

I september togs första spadtaget för det nya hotell som Scandic ska driva med placering i kvarter 10 intill Kirunas nya stadshus Kristallen. Hotellet kommer att ha 230 rum, 60 rum fler än Ferrum och beräknas stå färdigt 2021. LKAB Fastigheter kommer att äga och förvalta fastigheten.

6 | Bolagshotellet har avvecklats

På LKAB:s initiativ skulle Bolagshotellet flyttas till Luossavaara, men de omfattande undersökningarna
kom dock fram till att byggnaden dessvärre inte var möjlig att flytta och avvecklades därför under vintern. Istället har beslut tagits om att uppföra ett nytt Bolagshotell som ersättning och under året har utredning och planering för den nya byggnaden startat. Byggnationen startar 2020 och beräknas färdigställas senast 2022.

7 | Stadshuset Igloo har avvecklats

55 år hann Kirunas dåvarande stadshus – Igloo, tjänstgöra innan det blev dags för en förändring. Under 2018 ersattes Kiruna kommun med det nya stadshuset Kristallen. Det gamla stadshuset avvecklades under första halvåret och under hösten har en ny park med utsiktsplatser iordningställts.

8 | Gula raden och 16-­rums arbetarbostäderna har flyttat till nya centrum

Både Gula raden och 16-rums arbetarbostäderna klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst. Gula raden uppfördes kring år 1900 efter ritningar från Iggesund. Även 16-rums arbetarbostäderna uppfördes kring år 1900, men är ritade av Gustaf Wickman. Husen flyttades under oktober till området för gamla skjutbanan, strax väster om Kirunas nya centrum.

9 | Väg E10

LKAB finansierar bygget av en ny sträckning för väg E10 förbi Kiruna. Totalt blir den nya sträckningen sju kilometer lång. Bygget delades in i två etapper och den första etappen av nya E10, från Karhuniemi till Kurravaaravägen, öppnades för trafik den 30 oktober. Byggnationen har fortsatt med etapp två, från Kurravaaravägen förbi nya centrum till E10 vid Tuolluvaara, beräknas öppna för trafik hösten 2020.

 

Malmberget/Gällivare

1 | Forsgatan – inflyttat och klart

Under början av året färdigställdes sammanlagt 102 lägenheter på Forsgatan vid Vassaraälvens strand. 40 lägenheter överlämnades till TOP bostäder samt 62 lägenheter till LKAB Fastigheter.

2 | Repisvaara tar form

Repisvaara Norra är det hittills största sammanhängande bostadsområdet som byggs av LKAB i Gällivare och är i första hand ett ersättningsområde för de flerfamiljshus som påverkas av gruvdriften i Malmberget. Innan årsskiftet beräknas de flesta byggprojekt på området, som är detaljplanerat för cirka 450 bostäder, färdigställas. I slutet av augusti hölls en invigning av området då LKAB överlämnade 104 lägenheter till TOP bostäder, 149 lägenheter till LKAB Fastigheter samt 12 lägenheter till en privat aktör.
Villaområdet Repisvaara Mitten, som är ett ersättningsområde för enfamiljshus, utökas med 120 villor. Inflyttning i villorna sker kontinuerligt och de flesta villorna är nu bebodda. Området beräknas vara klart 2020.
På området Repisvaara Södra har 66 hyresrätter färdigställts och överlämnats till TOP bostäder under året. Även 60 villor byggs på Repisvaara Södra. Projektet beräknas färdigställas under 2020, inflyttning i villorna sker kontinuerligt allt eftersom de blir klara.

3 | Bryggeribacken

LKAB har efter förvärv av området startat mark- och infrastrukturarbete under 2019. Nyproduktion startar 2020 och området kommer att bestå av villor och flerbostadshus.

4 | Gällivare centrum

Sanering och rivning av kvarter Hasseln har startat. Där ska sedan ersättningslägenheter till TOP bostäder byggas.

5 | Avveckling i Malmberget

40 villor har avvecklats i östra Malmberget. Avveckling har även påbörjats av kvarteren Torget samt Krassen. Ansökan om rivningslov för ytterligare 149 fastigheter har inlämnats och sanering av dessa inför rivning pågår. Under året har LKAB även förvärvat COOP Konsum Malmberget och verksamheten har upphört.

6 | Industristängslet har dragits om

LKAB:s industriområde har utökats i Malmberget under året och stängslet har dragits om på Kilen. Nytt stängsel monteras i både västra och östra Malmberget.

7 | Fem hus har flyttat till Solbacken

För att bevara värdefulla kulturmiljöer flyttas 30 bostadshus plus ett antal förrådsbyggnader från Malmberget till området Solbacken i Koskullskulle. Under 2016 och 2017 flyttades totalt 25 av dessa hus och de resterande fem flyttades i augusti, från Puoitakvägen i Malmberget till Solbacken. Även Hermelinsstollen har flyttats till Solbacken.

8 | Infrastrukturen säkras

Ett flertal anläggningsarbeten har pågått i västra Malmberget för att säkra infrastrukturen. En ny gång- och cykelväg har anlagts som ansluter till Malmbergets centrum, då den gamla hamnade innanför industristängslets dragning. Den gamla Kaptensreservoaren i Malmberget, som också hamnade innanför industristängslet, har stängts och LKAB har ersatt Gällivare kommun med två nya vattenreservoarer, en på Södra Mosebacke och en på Repisvaara. LKAB har även ersatt Gällivare kommun med en ny spillvattenledning och pumpstation i västra Malmberget som anlades under året.