Ny infart östra Malmberget och åtgärder på spillvattennätet

Juni 15, 2020
Karta över vägavstängningar.
Karta över vägavstängningar samt omledning av gång- och cykelväg i Malmberget.

För att säkerställa en fortsatt god och säker kommunikation anläggs en ny infart till östra Malmberget under sommaren 2020. Detta då delar av den befintliga östra länken kommer att hamna innanför LKAB:s planerade staketdragning.

Den nya infarten kommer att ansluta till Murgatan. En vändslinga för buss har även anlagts vid Bergmansvägen/Kaptensvägen. Åtgärder för att trygga gång- och cykeltrafik samt skidspår pågår, genom anläggande av en planskild passage under den nya bilvägen. Åtgärder kommer också att utföras för att säkerställa funktionen av spillvattennätet.

Anläggningsarbeten pågår och kommer att inverka på framkomligheten i området:

Omledning av gång- och cykelväg pågår fram till och med v.29.

Avstängning av Murgatan och Norra kungsallén pågår till och med v.29.

Bergmansvägen i höjd med Österlångsvägen i norr och fram till korsningen i söder kommer att stängas av under ett par dagar v.26.

Den nya infarten till östra Malmberget planeras öppna för trafik v.29 och anläggningsarbetena i sin helhet beräknas vara färdigställda i september 2020.