Samhällsomvandling fram till 2035

Oktober 29, 2018

Den förändrade malmbilden i LKAB:s underjordsgruva i Kiruna med minskade malmreserver i söder stoppar inte samhällsomvandlingen. Brytningen ner till huvudnivån 1365 fortsätter enligt plan, vilket betyder att samhällsomvandlingen fortgår fram till cirka år 2035.

– Det är känt att markrörelserna som uppstår av brytningen på dagens huvudnivå kommer att påverka samhället i flera år framöver. Baserat på det vi vet i dagsläget är samhällsomvandlingen därmed opåverkad av den nya kännedomen kring malmens utbredning, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

I dag påverkar LKAB:s gruvbrytning ungefär en tredjedel av Kirunas stadskärna. Större delen av centrum, Bolagsområdet, järnvägsområdet samt delar av stadsdelarna Östermalm och Norrmalm påverkas. Kyrkan, simhallen och Folkets Hus är några av byggnaderna som ligger inom det område som berörs av gruvbrytningen på dagens djup. Det finns inte någon exakt skiljelinje var gruvans påverkan på markytan avtar i och med att tidplanerna är baserade på prognoser. – Vi vet att det handlar om minst 3 000 bostäder, 6 000 boende som måste flytta och 450 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta som måste byggas upp på nytt, därmed förändras inte vårt åtagande i samhället och de som berörs blir ersatta enligt beslutade tidplaner, säger Stefan Hämäläinen.

Tidplanerna för när LKAB vill köpa fastigheter och tiden för flytt ändras inte. Ersättningarna till fastighetsägare och verksamhetsutövare ligger fast. – Den förändrade malmbilden ställer ännu större krav på att samhällsomvandlingen löper friktionsfritt utan stoppade detaljplaner eller orimliga krav så att inte LKAB:s och samhällenas framtid äventyras, säger Stefan Hämäläinen.

Tidigare har det kommunicerats att LKAB inte ser slutet på malmen och att framtida huvudnivåer djupare ner i gruvan kan påverka ännu mer av samhället på sikt. Dagens kännedom om malmens minskade utbredning i söder förändrar den tolkningen. – Malmkroppen är fortfarande öppen mot djupet och norrut mot Luossavaara, så nu ska vi undersöka den mer för att få en klarare bild av framtidens brytning, därmed vet vi heller inte hur eller om samhället kommer påverkas ytterligare efter dagens huvudnivå, säger Stefan Hämäläinen.

I dagsläget har LKAB betalat ut omkring 6,8 miljarder kronor och reserverat ytterligare 11 miljarder kronor för omvandlingarna. Beaktat nya insikter som LKAB står inför i Kiruna har gruvan och staden sida vid sida i över 125 år verkat och utvecklats i nära relation till varandra. År 2035 kommer den nuvarande stadskärnan att vara avvecklad och den nya utvecklad, tre kilometer österut.