Minnena lever kvar

I de områden som berörs av förändringarna finns några av orternas mest unika, omtyckta och fascinerande byggnader varav flera är byggnadsminnesmärkta. Dessa hus, likväl som områdena i stort, har dokumenterats utförligt innan avveckling.

Hjalmar Lundbohmsgården har flyttats till sin nya plats med utsikt över gruvområdet.

Avvecklingsarbetet måste utföras med stor respekt och förståelse. Att förändra områden ställer stora krav på oss. Vi ska arbeta hållbart och hushålla med kulturmiljön vilket innebär att vi måste försöka bevara ideologin och kulturmiljöerna i så stor utsträckning som möjligt. Förändringar måste alltid göras med en stor dos av eftertanke.

Innan områdesförändringar kan ske måste områden och byggnader dokumenteras, enligt krav från bland annat länsstyrelsen och kommunen. Det är först efter ett fullgott dokumentationsarbete som ett rivningslov kan utfärdas.

Minnena bevaras i text, foto och film

LKAB finansierar och driver omfattande dokumentationsprojekt i samarbete med kommunerna, som ett led i kompensationen till samhället. Alla byggnader som berörs av deformationerna dokumenteras noggrant. Genom rapporter, fotografier, filmer, böcker eller modeller lever miljöerna och minnena kvar – men i ny tappning. Dokumentationen går bland annat att hitta på Kirunas stadsbibliotek eller på Navet. 

Här är ett exempel på hur Kirunas före detta stadshus dokumenterats i 360-animation. 
 

39 byggnader flyttas

En stor del av samhällsbebyggelsen som påverkas har kulturhistoriska värden, därför har vi och kommunen kommit överens om att bolaget ansvarar för att vissa byggnader bevaras. Bland annat flyttas kyrkan och Hjalmar Lundbohmsgården. Kiruna kyrka är stadens kanske mest karaktäristiska byggnad och stod färdig år 1912, en gåva från LKAB till församlingen.

I en förhandlingsprocess mellan oss och Kiruna kommun, i samråd med Länsstyrelsen, har beslut tagits att flytta totalt 39 kulturbyggnader som ligger inom påverkansområdet av Kirunagruvan på 1 365-metersnivån. Av dessa 39 byggnader bekostar LKAB flytten av 37 stycken.

Byggnader som har eller ska flyttas

Husens historia återberättas

Dokumentationsprocessen tar tid och det är mycket som ska tas i beaktning. Byggnadens uppförandehistoria, utveckling, konstruktion, material och tekniska system gås igenom av en bebyggelseantikvarie. Antikvarien studerar byggnaden genom ritningar, äldre fotografier och byggnaden i sig. Antikvarien tittar även på interiören och vilka detaljer som kan vara extra värdefulla ur kulturmiljösynpunkt. Byggnaderna studeras även etnologiskt, det vill säga vilka levnadshistorier som finns kopplade till byggnaden, vem har exempelvis bott där och har det funnits verksamhet i byggnaden. Byggnaderna fotograferas också noggrant innan och under avvecklingsprocessen.

Är du nyfiken på var du kan hitta dokumentationen lagras all dokumentation hos Norrbottens museum och på Kiruna stadsbibliotek. Dokumentationen går även att läsa på Navet som är beläget centralt i Kiruna vid foten av de byggnader som kallas Snusdosan och Spottkoppen.