Kiruna

Riva

Järnvägstollen på gamla TGA-området

För att möjliggöra den nya sträckningen för väg E10, förbi nya Kiruna centrum, har en tidigare järnvägsstolle samt några byggnader på gamla TGA-området avvecklats.

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2020

ProjekttypInfrastruktur

En cirka 100 meter lång betongtunnel, placerad under markytan, som tidigare fungerat som järnvägsstolle för TGA- gruvan har avvecklats. I Järnvägsstollen lastades och vägdes malmvagnarna från Tuollavaaragruvan innan de transporterades vidare till slutkund.

Avvecklingen påbörjades 2019 och är nu avslutad. 

Avvecklingsprocessen innebar först att betongtunneln schaktades fram varefter den avvecklades och området fylldes igen med inerta massor samt morän. På bilden ovan syns en del av betongtunneln (bredvid en av gruvlavarna). Tunneln har stått orörd sedan gruvverksamheten lades ned sommaren 1982. En del byggnader på området har avvecklats under senare delen av 80-talet medan andra byggnader har använts för verksamheter och förråd.

I projektet ingick även att säkra upp området där ett tidigare anriknings- och sovringsverk har stått.

Avvecklingen skedde då etapp 2 av den nya sträckningen för väg E10 sträcker sig genom det gamla TGA-området. För att möjliggöra vägbygget avvecklades stollen samt några byggnader på området, däribland en byggnad som kallas Team Fix som tidigare fungerat som manskapshus och snickeri när gruvverksamheten var igång.

En del byggnader på TGA-området avvecklades av Trafikverket under 2019.