Malmberget/Gällivare

Bygga

Miljözoner i Malmberget

I takt med att Malmberget avvecklas så avvecklas befintlig bebyggelse. Då detta sker etappvis så upprättas så kallade ”miljözoner” som en buffert ...

StatusPågående

Tidsplan 2021 - 2023

ProjekttypInfrastruktur

I takt med att Malmberget avvecklas så avvecklas befintlig bebyggelse. Då detta sker etappvis så upprättas så kallade ”miljözoner” som en buffert mellan befintlig kvarvarande bebyggelse och de områden där bebyggelsen rivits.

Bilden visar torget ovanifrån med de första skyltar som har kommit upp.
Bilden visar torget och platsen där Fokushuset fanns ovanifrån. Här kommer pelare resas som symboliserar de byggnader som fanns i Malmbberget.

Mötesplatser

Torget i centrala Malmberget

För delar av Malmbergets centrum kommer en miljözon av mer permanent karaktär kvarstå. Denna har formgivits och kommer att anläggas etappvis i takt med rivningarna.

Området blir en typ av park som kommer att vara tillgänglig för allmänheten och fungera som besöksmål och aktivitetsyta under en längre tid. I parken finns information om hur platserna såg ut innan bebyggelsen revs. Parken har ett året-runt-perspektiv och den kommer förändras i takt med årstidsväxlingarna.

Vissa element snöar över under vintern och bildar nya tillfälliga former.

En del platser som exempelvis parkens entrédel och den aktivitetsbana som anläggs i huvudsak på Järnvägsgatan och Gällivarevägen för gång, cykel, skateboard, rullskidor etc. snöröjs året runt. Parken ska vara trygg för besökare och oskyddade trafikanter och därför har stor vikt lagts vid belysning, och fordonstrafik tillåts ej inom området.

I en första etapp 2021-2022 anläggs park- och grönstruktur i östra Malmberget samt på platserna för Torget och Focushuset. I anslutning till nuvarande bebyggelse i Kåkstan anläggs en plats för bland annat norrskensskådning.

Biologisk mångfald

Planteringar i östra Malmberget

I östra Malmberget utvecklar LKAB grönytor i samarbete med Karins Buskar & Träd. Karin är uppvuxen i familjen som har drivit handelsträdgården i Malmberget. ”Det är viktigt att man väljer växter som klarar vårt klimat och det är just det jag har specialiserat mig inom.” säger Karin Hansson.

Planteringar som är gjorda innefattar buskar och träd som är härdiga för klimatet. De är även utvalda för att ha olika blomningsperioder så att blomning sker under en större del av barmarksäsongen. De valda arterna av buskar och träd gynnar pollinerande insekter och fåglar och därmed den biologiska mångfalden.

En bra miljözon ska ge naturen rätt förutsättningar för att kunna återta marken. LKAB arbetar kontinuerligt med att begränsa gruvans miljöpåverkan. Planteringarna i östra Malmberget gör att boendemiljön ser mer tilltalande ut. ”Forskning visar att människor som bor nära planteringar i allmänhet mår bättre än de som inte bor nära grönytor. De olika blomningstiderna gynnar inte bara den biologiska mångfalden utan även det estetiska värdet.” säger Karin.

Frida Lundbäck som är projektledare berättar – ”Tanken är dels att visa vad som funnits på platserna tidigare med hjälp av gestaltning, informationsskyltar och fotoinstallationer. Den andra delen är att utveckla grönytor och aktivitetsområden. Jag hoppas det kommer bli uppskattade platser med många besökare som samtidigt mildrar påverkan från gruvan. Att utveckla miljözoner är på så sätt en unik möjlighet för oss att jobba med både sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter.”

Ursprunglig plats Ny plats