Kiruna

Riva

Ullspiran – Gård 6 och 8

Kvarteret Ullspirans gård 6 och 8 har avvecklats. Totalt 68 lägenheter revs och området har omvandlades sedan till Gruvstadspark.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2017

ProjekttypBostad

Gård 6 och 8 var andra etappen bostadshus som avvecklades i kvarteret Ullspiran. Det handlade om sex huskroppar och 68 lägenheter. Dessutom flyttades fem garagelängor från Ullspiran till Jägarskoleområdet. Avvecklingsprojektet pågick från början av mars fram till oktober 2017.

Kvarteret Ullspiran tillkom under en expansiv tid i Kirunas historia då det rådde högkonjunktur och bostadsbrist. Husen byggdes utifrån 1960-talets tankar om grannskap och de bostadsformer som rådde då, med standardlägenheter i varierande storlekar och rymliga innergårdar för barnen att leka på.

I samband med avvecklingen återvanns en stor del av rivningsmaterialet. Statens Konstråds idé kring gestaltning återanvändes och så kallade gabioner som liknar husgrunderna anlades. Gabionerna fylldes med rivningsmaterial från huskropparna och på så sätt lever bostadshusen kvar – men i ny tappning.

Parallellt med avvecklingen anlades ett parkområde, det vi kallar Gruvstadspark. Parkområdet där Ullspiran en gång stod ligger idag innanför gruvans industristängsel. Gruvstadsparkerna är i ständig förändring så länge gruvbrytningen pågår. Parken växer in mot samhället och anläggandet av nya parkmiljöer anpassas till den takt som markdeformationerna breder ut sig och avveckling pågår.

Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter att husen försvunnit. Gatubelysning, vägar och lekparker med mera lämnas kvar och ingår i parkmiljön.