Frågor och svar

Här kan du hitta de vanligaste frågorna om samhällsomvandlingen, och våra svar.

Om samhällsomvandlingen

Vad är LKAB?

LKAB står för Luossavaara Kiirunavaara AB och är ett av Sveriges äldsta industriföretag. LKAB bryter och förädlar järnmalm till stålindustrin. LKAB:s gruvor och förädlingsverk finns i Malmfälten i norra Sverige. Vår verksamhet finns i huvudsak i Kiruna, Malmberget och Svappavaara med världens två största underjordsgruvor för järnmalm.

Vad är en samhällsomvandling?

En samhällsomvandling betyder att stora förändringar av ett samhälle sker. Samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget innebär att ett stort antal fastigheter måste flytta för att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalm i underjordsgruvorna, brytningen under jord påverkar markytan.

Varför måste samhällsomvandlingarna genomföras?

Samhällsomvandlingarna måste genomföras för att LKAB ska ha möjlighet att fortsätta bryta den järnmalm som ligger under marken där samhällena är placerade. Det är av stor vikt så att LKAB kan fortsätta skapa välstånd genom att erbjuda jobb, betala skatter och vara en aktiv medspelare i det svenska samhället. 30 - 50 procent av LKAB:s vinst går direkt in i stadskassan och är ett av Sveriges största exportföretag.

Var sker samhällsomvandlingarna?

I Kiruna och Malmberget som ligger i Norrbotten, området kallas Malmfälten. Kiruna kommun har bestämt att ungefär en tredjedel av Kirunas centrala stadsdelar ska omlokaliseras till ny plats tre kilometer öster om dagens stadskärna. Gällivare kommun har bestämt att Gällivare ska förtätas och byggas ut med allmänna anläggningar när större delen av Malmberget ska avvecklas.

Är det någon skillnad på samhällsomvandlingen i Kiruna jämfört med i Malmberget?

Ja, det finns vissa skillnader men i stort sett genomförs samhällsomvandlingarna på liknande sätt. Tidplanerna, områdena och genomförandet är olika, men alla som berörs kompenseras på samma sätt.

Hur många måste flytta?

Ungefär 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor kommer att påverkas. Nästan 10 000 personer, cirka en fjärdedel av Malmfältens befolkning, kommer på sikt att behöva flytta. Även 160 butiker och företag måste flytta till ny plats.

När sker flytten?

Tidsperspektivet för när flytt måste ske ser olika ut beroende på var i det påverkade området som fastigheterna ligger. Stora delar av samhällena berörs inte samtidigt.

Här hittar du tidplanerna:
Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

När är samhällsomvandlingen klar?

Samhällsomvandlingen beräknas pågå minst till och med år 2035, då nuvarande huvudnivåer kommer att vara utbrutna. Om LKAB bestämmer sig för att gå djupare ner i gruvorna kommer samhällsomvandlingen att fortsätta.

Vem betalar för samhällsomvandlingen?

LKAB betalar för allt som påverkas. Den svenska gruv- och minerallagen säger att ett gruvbolag som orsakar skador på omgivningen ska betala för skadorna. Därför kommer LKAB att stå för de största delarna av samhällsomvandlingskostnaderna i Malmberget och Kiruna. Andra aktörer kommer att betala en del själva, eftersom de passar på att bygga nytt eller bygga till när samhällena förändras.

Hur mycket har LKAB betalat hittills?

Sedan 2006 har LKAB betalat ut omkring 11,3 miljarder kronor och reserverat ytterligare 17 miljarder kronor för samhällsomvandlingarna.

Vad kommer slutsumman för samhällsomvandlingarna att bli?

Det går inte att säga exakt eftersom vi inte vet hur lång tid samhällsomvandlingarna kommer att fortsätta. I både Kiruna och Malmberget rör det sig om flera miljarder kronor.

Hur går det till när samhällen flyttas?

Samhällsomvandlingarna förutsätter att LKAB och kommunerna är överens om hur förändringarna ska genomföras och vem som ansvararar för vad. Överenskommelserna regleras i samverkans-, samarbets- och genomförandeavtal. Avtalen beskriver vad som ska flyttas, rivas och byggas nytt. Det är en komplex planering och ett stort samarbete mellan flera parter. En viktig utgångspunkt är att det ska finnas nya bostäder, service och infrastruktur färdigt och under uppbyggnad på nya platser innan LKAB avvecklar tidigare bebyggelse. Sammantaget innebär det att det först sker mycket planering, därefter justerar kommunerna detaljplanerna i samhället, sedan sker nybyggnationer på säkra platser dit människorna kan flytta. Därefter rivs eller flyttas bebyggelsen och platsen omvandlas till ett grönområde som sedan övergår till industriområde.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelse ska se ut inom ett visst område i en kommun. Det är bara kommunen som kan ta fram och anta en detaljplan, det vill säga ändra på hur ett område ska användas.

Hur går järnmalmsbrytningen till?

LKAB:s brytningsmetod, skivrasbrytning, innebär att hålrum uppstår i berget när järnmalmen bryts. Hålrummen fylls sedan av gråberg som rasar ned. Det sker alltså en automatisk igensättning och ju mer malm som bryts desto mer sjunker berget ovanför. Markytan påverkas och till slut uppstår markdeformationer.

Hur beräknar ni markens rörelse?

Gruvan och omgivningen övervakas av ett omfattande geofonsystem, lokaliserat under jord och av mätplintar som är placerade ovan jord. Faktorer som påverkar markens rörelser är malmkroppens form, hur vi planerar att bryta den, hur berggrunden som påverkas ser ut och hur den faktiska rörelsen på marken breder ut sig.

Kiruna

Vad är Kiruna?

Gruvorten Kiruna är en tätort i Kiruna kommun som grundades år 1900 och LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm räknas som grundare. LKAB hade påbörjat brytning av järnmalm i berget Kiirunavaara i slutet av 1890-talet och därför byggdes staden i närheten till gruvan. Idag är Kiruna LKAB:s största verksamhetort.

Vart flyttas Kiruna?

Det är ungefär en tredjedel av samhället som påverkas av gruvbrytningen, varav hela centrumkärnan är en del. Kiruna kommun har bestämt att omlokalisera Kirunas centrum tre kilometer öst om dagens bebyggelse, mot området Tuolluvaara. Nya bostadsområden byggs i flera delar av Kiruna.

Hur många måste flytta i Kiruna?

Under de kommande tjugo åren kommer cirka 6 000 personer som bor inom de påverkade områdena att flytta.

När sker flytten i Kiruna?

Flytten pågår just nu och sker hela tiden. Tidsperspektivet ser olika ut beroende på var i det påverkade området som fastigheterna ligger. Stora delar berörs inte samtidigt. Flytten kommer att på gå fram till minst 2035. Här hittar du tidplanen:
Sälja och flytta i Kiruna

Vad är en Gruvstadspark?

Det är grönområden som ska fungera som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället för att ingen ska behöva bo eller vistas bredvid ett industristängsel.

Vad ska flyttas i Kiruna?

Cirka 3 000 bostäder och 450 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor måste avvecklas och byggas upp på nytt. Det innefattar villor, bostadsrättsföreningar, hyreshus, gallerior, företag och verksamheter, ett 20-tal kulturbyggnader, en kyrka, en sporthall, ett badhus, en gymnasieskola, ett sjukhus, fem hotell och Folkets Hus.

Malmberget

Vad är Malmberget?

Gruvorten Malmberget är en tätort i Gällivare kommun som byggdes upp i slutet av 1800-talet för att gruvarbetarna skulle ha bostäder nära sina arbeten och därför kom husen att byggas på de malmkroppar som idag bryts. Idag är Malmberget LKAB:s näst största verksamhetort.

Vart flyttas Malmberget?

Två orter blir en när Malmberget avvecklas och Gällivare utvecklas. Största delen av Malmberget kommer därmed att försvinna. Då blir Gällivare tillsammans med Koskullskulle de tätorter som tar största platsen i Gällivare kommun.

Hur många måste flytta från Malmberget?

Under de närmaste tjugo åren kommer cirka 3 200 personer som bor inom de påverkade områdena att flytta.

När sker flytten i Malmberget?

Samhällsomvandlingen har pågått i över 50 år i Malmberget och många människor och byggnader har redan flyttat. Flytten kommer att pågå fram till minst 2032, men stora delar av Malmberget ska vara utflyttade under 2019.
Här hittar du tidplanen:
Sälja och flytta i Malmberget.

Varför sker flytten i fyra etapper i Malmberget?

Det är inte praktiskt genomförbart att avveckla hela Malmberget samtidigt. LKAB och Gällivare kommun har kommit överens om vilka delar som lämpar sig bäst att hantera samtidigt, i relation till markens rörelser.

Vad ska flyttas i Malmberget?

Cirka 2 000 bostäder och 250 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor måste avvecklas och byggas upp på nytt. Det omfattar villor, bostadsrättsföreningar, hyreshus, företag och verksamheter, en kyrka, en sporthall, ett badhus, en ishall, en gymnasieskola och två äldreboenden.

Flytt

Vad händer med de som måste flytta?

LKAB informerar de som ska flytta om när i tiden deras bostad eller verksamhetslokal berörs. Därefter inleds en dialog om framtida bostad eller lokal. LKAB kompenserar alla som måste flytta, antingen med pengar, ett nytt hus, en ny lokal eller med en ny lägenhet på ny plats. Lösningarna skiljer sig beroende på vilken fastighet som varje enskild individ bor i eller äger, samt vilka önskemål personerna har. Alla måste inte flytta samtidigt, i takt med att fler hus byggs så kommer flyttkedjor att starta.

Måste jag flytta?

Få koll på om du berörs av flytten med vår flyttkoll:
Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Där får du svar på om och i så fall när du berörs av flytten.

Måste min verksamhet flytta?

Få koll på om din butik och verksamhet berörs av flytten med vår flyttkoll:
Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Där får du svar på om och i så fall när ni berörs av flytten.

Vart byggs det bostäder att flytta till?

Både i Kiruna och i Malmberget byggs det nytt och flera förberedande markarbeten pågår.

Om berörda personer inte vill flytta, vad händer då?

Då kommer gruvans och samhällets intressen av att få tillgång till marken att ställas mot den enskildes intresse av att bo kvar. Frågan kommer att prövas av kommunen och Bergsstaten. LKAB kan aldrig tvinga någon att flytta.

Hur går det till vid flytten?

Först måste LKAB köpa fastigheten, det gör LKAB via frivilliga överenskommelser tillsammans med fastighetsägaren som tagit beslut att sälja. När fastigheten är såld behöver personen inte flytta direkt, det går att bo kvar en tid som hyresgäst på korttidskontrakt hos LKAB:s dotterbolag LKAB Fastigheter.

Är tidplanerna definitiva?

Ja, så långt de kan vara det. Om förutsättningarna förändras måste förstås planerna justeras, men målet är att kunna arbeta efter de tidplaner vi har idag.

När det står att jag måste flytta mellan några olika år så är det ju fortfarande otydligt exakt när jag påverkas, varför kan LKAB inte säga exakt för varje hus?

Den nivån på detaljplanering beror på så många faktorer att det inte går att slå fast alltför långt i förväg. Det beror på när marken börjar påverka ett område, enskilda fastighetsägares situation, infrastruktur, med mera.

Om jag vill sälja till LKAB tidigare än vad tidplanen visar, går det?

Nej, LKAB måste utnyttja resurser och finansiella medel för att lösa situationen på de områden som står närmast i tur.

Varför köper LKAB hus närmast gruvan först?

Det är de områdena som berörs först. Framförallt är det infrastrukturen i backen, till exempel vatten- och avloppsledningar som går sönder.

Köper LKAB hus även utanför det påverkade området?

Nej, LKAB ersätter bara de som måste flytta på grund av gruvbrytningen.

Undatag finns i Östra Malmberget där samarbetsavtalet mellan LKAB och Gällivare kommun medger att LKAB kan köpa fastigheter utanför de påverkade områdena efter att alla fastigheter i påverkade områden är köpta. Då köps de fastigheterna till det marknadspris som råder just då.

Kompensation

Hur kompenseras fastighetsägare?

Villaägare och fastighetsägare som äger hyreshus erbjuds två valmöjligheter, ett ersättningshus som är likvärdigt deras nuvarande, eller en summa pengar som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent. Huset kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig vad gäller arkitektur eller material. Men det ska vara jämförbart. LKAB samarbetar med olika husleverantörer och beställer ett nytt hus om fastighetsägaren väljer ett ersättningshus istället för pengar.

Läs mer om kompensation till villaägare här.

Läs mer om kompensation till hyreshusägare här.

Hur kompenseras hyresgäster?

Hyresgäster som inte äger en fastighet får förtur till både äldre och nya bostäder. De blir även kompenserade med trappning av hyran. Hyrestrappningen börjar med nuvarande hyra första året och trappas sedan upp i sju år. Oavsett hyresvärd omfattas hyresgästerna som måste flytta av LKAB:s trappning. Läs mer om kompensation till hyresgäster här.

Hur kompenseras de som äger en bostadsrätt?

Den som äger en bostadsrätt ersätts med en summa pengar. LKAB:s erbjudande baseras på två grunder. Ersättningen är ett belopp per kvadratmeter boyta som motsvarar kvadratmeterpriset för en nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten och ett tillägg baserat på en individuell bedömning av skick och standard på nuvarande bostadsrätt.

På det sättet får medlemmarna i föreningen valmöjligheter att kunna köpa en nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten med den summan de får av LKAB, eller göra vad de vill med pengarna. Det är viktigt för oss att den enskilda har ett val att flytta till en ny bostad. Läs mer om kompensation till bostadsrättsägare här.

Hur kompenseras företag, myndigheter och organisationer?

Företagare, myndigheter och organisationer som omlokaliseras kompenseras i flera delar. De som äger sin fastighet får erbjudande om en ersättningsfastighet och de som hyr blir erbjuden en ny lokal med hyrestrappning i upp till fem år. Utöver det står LKAB för omlokaliseringskostnader och resultatbortfall i samband med flytten. Läs mer om hur LKAB kompenserar företag, myndigheter och organisationer här.

Hur funkar det för de som redan sålt sin fastighet?

Samhällsomvandlingsprocessen utvecklas hela tiden. Ingångna avtal gäller och LKAB har varit noggranna med att behandla alla lika vid varje givet tillfälle. Med årens gång förändras ersättningsnivåer, situationerna i samhället och även bostadsmarknaden.

Vad är skillnaden mellan husköp, inlösen och expropriation?

Både inlösen och expropriation betyder att en fastighetsägare måste sälja sitt hus efter ett myndighetsbeslut. Det är ingenting som LKAB kan bestämma. LKAB löser inte in fastigheter, utan köper dem i frivilliga affärsöverenskommelser. Det gör vi när nya områden behövs för gruvbrytningen eller om samhällsomvandlingarna gör att vägar eller annan infrastruktur dras om på grund av vår verksamhet.

Villaägare

Vem betalar eventuell vinstskatt?

Det gör du som fastighetsägare. Ta kontakt med ditt lokala skattekontor eller läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vilka husleverantörer samarbetar LKAB med?

LKAB samarbetar med flera olika husleverantörer för att ha möjlighet att tillgodose de behov som finns.

Måste jag anmäla mig till en kölista för att få tomtmark?

Du behöver inte anmäla dig till en kölista. Fördelningen av tomter kommer att ske etappvis. Du får lämna önskemål och är ni flera som vill ha samma tomtmark sker en lottning.

Flyttar mina nuvarande grannar med till samma område?

Det beror på var dina grannar väljer att bo.

Om jag har renoverat mitt hus, får jag en högre ersättning då?

Ja, ditt hus värderas högre om du har renoverat och rustat det.

Kan jag välja ett mindre hus än min nuvarande villa och få mellanskillnaden i pengar?

Du kan välja ett mindre hus, men du kan inte få mellanskillnaden i pengar.

Får jag hjälp att packa ihop och flytta?

Ja, du får flytthjälp. LKAB anlitar en flyttfirma som hjälper dig.

Kommer jag att få ett nybyggt hus eller ett begagnat?

LKAB kommer i nuläget att erbjuda ett nybyggt ersättningshus eftersom det saknas fastigheter på bostadsmarknaden i Malmfälten. Om det i framtiden finns ett överskott av lediga befintliga fastigheter kan även de erbjudas, förutsatt att de är likvärdiga med de hus som ska ersättas. Att använda befintliga fastigheter innan det byggs nya hus är ett sätt för LKAB att ta ansvar för samhällets resurshushållning.

Var kommer mitt ersättningshus att placeras?

Ditt hus kommer att placeras där LKAB har mark inom tätorten. I dialog kommer vi att försöka hitta lösningar som passar dina behov och önskemål om placering.

Kan jag välja en bostadsrätt i stället för nytt hus?

Nej, du kan inte välja en bostadsrätt som ersättning. Däremot kan du välja att få pengar för ditt hus och därefter köpa en bostadsrätt på den öppna bostadsmarknaden.

Ägare till hyreshus

Vem betalar eventuell vinstskatt?

Det gör du som fastighetsägare. Ta kontakt med ditt lokala skattekontor eller läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vad innebär ett jämförbart hyreshus?

Du som väljer ett ersättningshus kommer att få ett hus som är likvärdigt det gamla. Hänsyn tas till bland annat storlek, antal lägenheter, standard och skick. Huset kommer inte att vara en kopia av ditt befintliga hyreshus i utseende och materialval.

Blir det dyrare för mig att driva ett nybyggt hyreshus?

Det är svårt att säga innan vi vet vilket hus du kommer ersättas med. Nya hus har lägre driftkostnad och lägre kostnad för underhåll.

Vilka husleverantörer samarbetar LKAB med?

LKAB samarbetar med flera olika husleverantörer för att ha möjlighet att tillgodose de behov som finns.

Var kommer mitt ersättningshus att placeras?

Ditt hus kommer att placeras där LKAB har mark inom tätorten. I dialog kommer vi att försöka hitta lösningar som passar dina behov och önskemål om placering.

Flyttar mina nuvarande hyresgäster med?

Ett alternativ kan vara att dina hyresgäster får erbjudande om förtur till en lägenhet i ditt nya hyreshus. LKAB kommer tillsammans överens med hyresvärden om hur vi informerar hyresgästerna om försäljningen.

Blir de nya hyrorna högre?

Om du väljer nyproduktion så blir de nya hyrorna högre. LKAB erbjuder hyresgäster i både vårt eget och andras bestånd en hyrestrappning vid flytt.

Om jag har renoverat mitt hus, får jag en högre ersättning då?

Ja, ditt hus värderas högre om du har renoverat och rustat det.

Kommer mina hyresgäster som är affärsidkare bli kompenserade om de får minskad omsättning på grund av flytten?

Företag som hyr en lokal kommer att bli erbjudna flytt till nya lokaler. Om det uppstår resultatbortfall under flytten och i etableringsfasen blir de kompenserade för det. Om de får en högre hyra i de nya lokalerna blir de erbjudna en trappning av hyran.

Ägare till bostadsrätt

Vem betalar eventuell vinstskatt?

Det gör du som bostadsrättsinnehavare. Ta kontakt med ditt lokala skattekontor eller läs mer på Skatteverkets hemsida.

Varför väljer LKAB att kompensera bostadsrättsinnehavare så här?

En bostadsrättsförening är komplex eftersom bostadsrättsföreningen äger fastigheten, men lämnar nyttjanderätt till bostadsrättsinnehavarna. Det gör det svårt för LKAB att kompensera samtliga medlemmar på något annat sätt än genom en ekonomisk ersättning.

Om jag väljer att bo kvar efter försäljningen, hur mycket måste jag betala i hyra?

När du har sålt din bostadsrätt till LKAB har du möjlighet att bo kvar, som hyresgäst hos LKAB Fastigheter. Hyran kommer att utgå från samma nivå som din nuvarande bostadsrättsavgift.

Hur länge får jag bo kvar efter försäljningen?

Om du väljer att bo kvar, men då som hyresgäst hos LKAB Fastigheter, tecknar du ett hyreskontrakt utan ett så kallat besittningsskydd. Hyreskontraktet är alltså tillfälligt och sträcker sig över ett antal år. Exakt hur många år du kan bo kvar bestäms av tidplanen för avvecklingen.

Kommer det att finnas flera boendealternativ att välja mellan?

LKAB bedömer att det kommer att finnas både äldre och nyproducerade hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Du kommer därför att ha flera valmöjligheter när du ska bestämma dig för en ny bostad.

Hur värderas de gemensamma utrymmena i fastigheten?

De värderas inte separat utan finns inräknat i ersättningen till dig.

Får jag hjälp att packa ihop och flytta?

Ja, du får flytthjälp. LKAB anlitar en flyttfirma som hjälper dig.

Om jag har renoverat min bostadsrätt, får jag en högre ersättning då?

Ja, du får ett tillägg som baseras på en bedömning av nuvarande skick och standard. Tillägget blir högre om du har renoverat och rustat din bostadsrätt.

Näringsidkare

Finns det möjlighet att önska läget för den nya lokalen?

Ja, LKAB ersätter funktion och läget för lokalen. Det innebär att vi eftersträvar att erbjuda ett likvärdigt läge. Vi försöker tillmötesgå önskemål från berörda verksamheter.

Hur kommer flytten att gå till?

LKAB anlitar en flyttfirma som hjälper dig och din verksamhet med att packa, flytta och packa upp. Flyttstädning ingår.

När kommer beskedet om var den nya lokalen kommer att vara placerad?

Vi kontaktar er i god tid före flytt och val av lokal.

Sker en samlad flytt av alla affärsverksamheter?

Vi eftersträvar att så många som möjligt flyttar samtidigt. Vi tror att alla vinner på en samlad flytt.

Får jag välja mellan en nybyggd eller befintlig lokal?

Om det inte finns en lämplig lokal i befintligt bestånd kommer LKAB att erbjuda en nybyggd ersättningslokal. I nuläget är det stor brist på lediga lokaler i Malmfälten och vi bedömer att de flesta kommer att erbjudas en nybyggd lokal. Om det i framtiden finns ett överskott av befintliga lokaler kan även de erbjudas. Förutsatt att de är likvärdiga med lokalerna som ska ersättas.

Hur kan jag påverka att tiden för omlokalisering blir så kort som möjligt?da

Om vi samverkar kring flytten och får en samlad flytt så blir stilleståndet kortare och mindre kännbart ekonomiskt. LKAB vill att de som omflyttas ska påverkas så lite som möjligt.

Om jag även äger fastigheten där min verksamhet finns, vad gäller då?

Då ersätts du både som hyresgäst och fastighetsägare.

Får jag hjälp att marknadsföra omlokaliseringen?

Ja, LKAB kommer att hjälpa till med kommunikationen om att du ska flytta, eventuell utförsäljning och att du har flyttat till ny adress.

Vad händer om resultatet kraftigt minskar på den nya platsen, ersätter LKAB detta?

Resultatbortfallet kommer att beräknas, under flytt- och etableringsfasen. Ersättningen kan utgå upp till fem år beroende på påverkan av flytt till nya lokaler. I analysen av resultatbortfall ingår också allmänna faktorer som påverkar företagets marknad. Exempelvis förändringar i konjunkturen.

Kan jag själv hitta en ny lokal och ändå få hjälp från LKAB?

Ja, alla som ska omlokaliseras kommer att få samma hjälp och stöd.

Kan LKAB erbjuda resultatgaranti? Det vill säga om jag har X antal kronor i omsättning idag, kommer jag ha samma omsättning efter flytten?

LKAB kan aldrig garantera samma omsättning som du har idag, det är en mängd ytterligare faktorer som påverkar förutom samhällsomvandlingen. Till exempel marknad, utbud och annan konkurrens som näthandel.

LKAB kommer att ersätta ert företag under flytten samt under uppstartsperioden för resultatbortfall samt trappstegshyra. Tiden som LKAB kommer att göra detta beräknas från det att det enskilda företaget påbörjar sin flytt till att företaget har flyttat in och är i drift. Uppstartsfas kan vara upp till fem år, beroende på typ av företag, marknad och beroendet av kundrörelser i området. LKAB ersätter resultatbortfall upp till fem år beroende på ovanstående förutsättningar.

LKAB kan samtidigt konstatera att utredningar visar på att ett samlat och tydligt centrum med ökad kundgenomströmning ger en möjlighet till ökad omsättning för handel och restaurangnäringen.

Hur beräknas den ersättning som LKAB ska ersätta mig som verksamhetsutövare?

För att beräkna hur mycket LKAB ska ersätta dig som verksamhetsutövare kommer en oberoende part att anlitas för att göra en ekonomisk analys av din verksamhet. Denna analys kommer genomföras enligt en väl definierad process med företagsbesök, intervjuer av ägaren, research externt och beprövade verktyg för att säkerställa en pålitlig värdering.

Värderingen kommer ta hänsyn till såväl din verksamhets historiska utfall som dess framtida potential då ekonomiska analysen både beaktar resultatet bakåt i tiden men även en förväntad utveckling.

När i tiden blir verksamhetsutövare kompenserade?

Handlarna kompenseras enligt LKAB:s modeller för ersättning i samband med den samlade flytten. För att flytten ska gå att genomföra måste det finnas lokaler att flytta till, dessförinnan kan vi inte sätta en tidpunkt för när i tid handlare kommer att kompenseras.

Här hittar du aktuell byggtidplan för nya Kiruna centrum.

Få koll på om din butik och verksamhet berörs av flytten med vår flyttkoll:

Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Där får du svar på om och i så fall när ni berörs av flytten.

Kommer alla att få dubbla hyror när man står med två lokaler i samband med flytt?

Nej. När LKAB väl äger fastigheten som du har din nuvarande lokal i kommer LKAB låta dig flytta från din nuvarande lokal direkt till din nya lokal, även om du är mitt inne i en hyresperiod.

Om jag själv hittar en lämplig lokal utanför det påverkade området, kan LKAB ersätta mig i förtid?

Ja, om du på egen hand redan nu har hittat en ersättningslokal utanför det påverkade området och inom tätorten får du redan nu rätt till LKAB:s ersättningsmodeller.

Kommer företag som tvingas till nedläggning av olika skäl också att få hjälp med flytten av inventarier, varor med mera?

En näringsverksamhet kan ha rätt till annan ersättning för övrig skada som uppkommer på grund av avslutad verksamhet. Med detta menas endast skada av ekonomisk art, till exempel flyttkostnader eller andra utgifter som följer direkt av nedläggningen. Denna faktor tas med i den samlade företagsanalysen och är individuell beroende på verksamhet.

Kan ni ge ett räkneexempel på hur ett företags omsättning påverkat av en flytt?

Räkneexempel är under framtagande och kommer presenteras i kommande dialoger med dig som är berörd.

Vad händer med butiksinredning som inte går att flytta?

Frågor som är företagsspecifika görs upp i avtal mellan LKAB och näringsidkaren.

Hur tidigt kan man få tillgång till de nya lokalerna?

Det är en fråga mellan den nya fastighetsägaren och hyresgästen.

Vad blir hyran i nybyggda lokaler?

I dagsläget kan vi inte svara på den frågan. Detta kommer vi först kunna besvara när projekteringen för de nya fastigheterna är klar samt när uthyrningen av lokalerna påbörjas.

Kommer andra verksamheter ha möjlighet att satsa i Kirunas nya centrum?

LKAB ansvarar för omlokaliseringen från det påverkade området. Om en ny verksamhet vill etablera sig i nya Kiruna centrum så kan denna ta kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen på Kiruna kommun som ansvarar för utvecklingen av Kirunas nya centrum.

Idag vet ingen vilka förutsättningar som gäller kring nytt centrum i Kiruna, när presenteras förutsättningarna?

Kiruna kommun äger frågan, men bilden av det nya växer fram i och med att kommunen tecknar markavtal med exploatörer. LKAB kommer att bygga i kvarter fyra och nio i Kirunas nya centrum. I kvarter fyra är planen att det ska byggas bostadshus med nya hyresrätter och ett mindre inslag av kommersiella lokaler som vetter mot kvarter fem, där Kirunas nya kulturhus ska byggas. I kvarter nio blir det överhängande handelslokaler och kontorsytor. Hela 4 500 kvadratmeter handel ska lokaliseras i bottenplanet på kvarteret.

Kommer nuvarande centrum i Kiruna att dö innan nya öppnas?

LKAB har en överenskommelse med Kiruna kommun och verksamhetsutövare att vi ska göra en samlad flytt för att undvika en splittrad handel och en otydlig stadsbild.

Vad händer med de butiker som inte ligger inom Gruvstadspark etapp 2, där centrum ligger i Kiruna?

I den senaste köptidplanen som offentliggjordes i mitten på maj 2017 har LKAB beaktat detta genom att tidigarelägga köp av fastigheter inom nuvarande centrum som inrymmer kommersiell verksamhet. När LKAB väl äger fastigheten där du har din lokal kommer vi ha bättre förutsättningar för att kunna möjliggöra en samlad flytt för er lokalhyresgäster.

Här hittar du den aktuella tidplanen för köp.

Jag vill inte flytta med till nya centrum, vad finns det då för alternativ?

Det är ni verksamhetsutövare som vet vilken lokalisering som är bäst för just er verksamhet. LKAB:s ersättningsmodeller gäller oavsett var er nya lokalisering blir under förutsättning att den ligger belägen utanför påverkansområdet och inom Kiruna tätort. LKAB:s ersättningsmodeller gäller givetvis även oberoende av vem som blir din nya hyresvärd.

Vad ska LKAB göra åt alla tomma lokaler i nuvarande centrum i Kiruna?

LKAB kommer bland annat möjliggöra för en omflyttning inom avvecklingsområdet som innebär att nuvarande centrum kan förtätas och de lokaler som nu är tomma kan fyllas med verksamheter.

En referensgrupp med handlare, Kiruna kommun och LKAB är även igång för att identifiera vilka åtgärder som behöver göras i befintligt centrum under avvecklingstiden fram till flytt.

Jag vill ha en ny lokal i befintligt centrum i Kiruna, är det möjligt?

Det är absolut möjligt om det finns vakanta lokaler att tillgå som passar din verksamhet. Ta kontakt med fastighetsägaren för den fastighet du är intresserad av att hyra i.

Jag har inte blivit kontaktad av någon angående min butik, var ska jag vända mig?

LKAB kommer att inleda dialog med samtliga näringsverksamheter inom det påverkade området. LKAB vill dock först äga fastigheten innan vi inleder dialog med er hyresgäster. Fram till första mötet kan följande länkar vara värdefulla att ha koll på:

Här kan ni ta reda på när i tid LKAB planerar att köpa fastigheten där er verksamhet är belägen och när en flytt måste ske.

Här kan ni läsa om hur LKAB kompenserar företagare, myndigheter och organisationer

Om du ändå har frågor får du gärna kontakta:
Therese Lindroth, +46 980 783 85, Kiruna
Ulf Hansson, +46 970 791 49, Malmberget

Hyresgäster

Får jag flytta med min hyresvärd?

LKAB:s förhoppning är att du som hyresgäst följer med din hyresvärd i de fall denne väljer ett ersättningshus.

Får jag behålla samma hyresnivå om min hyresvärd väljer ett ersättningshus?

Om din hyresvärd väljer ett nyproducerat ersättningshus blir de nya hyrorna högre. Däremot erbjuder LKAB alla hyresgäster oavsett hyresvärd en hyrestrappning i totalt sju år.

Erbjuds trappning av hyran i både nyproducerade och äldre lägenheter?

Nej, bara om du flyttar till en nyproducerad lägenhet.

Hur många år trappas hyran?

I sju år. Under det första året behåller du din nuvarande hyresnivå, i de fall du flyttar till en lika stor lägenhet. Om du däremot flyttar till en större eller mindre lägenhet betalar du en månadshyra som motsvarar hyran för en lika stor lägenhet i ditt nuvarande hyreshus. Du betalar full hyra det nionde året. Detta gäller endast om du flyttar till en nyproducerad lägenhet.

Följer hyrestrappningen med om jag flyttar vidare efter något år?

Nej, trappningen är knuten till dig som hyresgäst och till ersättningslägenheten.

Vart kan jag flytta?

Det beror dels på vad din hyresvärd väljer för typ av ersättning och dels på dina egna önskemål om ditt nya boende. LKAB bedömer att det kommer finnas ett nyare och äldre bostadsbestånd att flytta till, i olika storlekar och standard, inom opåverkade bostadsområden samt utvecklingsområden.

Är hyran högre i nya lägenheter?

I nyproducerade lägenheter är kvadratmeterpriset högre än i äldre bostäder, vilket bidrar till högre hyror i nya hus. Det beror på att de har en högre standard och funktionalitet.

Kan jag få tillgång till äldre lägenheter med lägre hyra?

Det beror på vad din hyresvärd har för fastighetsbestånd. LKAB:s förhoppning är att det ska finnas både nyare och äldre lägenheter, men för att ha möjlighet att erbjuda det krävs det att det byggs nytt. Då får vi en rotation i bostadsköerna så att äldre bestånd blir lediga.

Får jag byta storlek på min nuvarande lägenhet?

Tillsammans med din hyresvärd diskuterar ni boendealternativen inom hyresvärdens bestånd.

Kan jag välja en ekonomisk kompensation istället för en ny hyresrätt?

Nej, du kan inte välja att kompenseras ekonomiskt i och med att du inte äger din bostad utan hyr den.