Flera aktörer i samarbete

Det krävs flera parter för att genomföra samhällsomvandlingarna. Samarbetet med kommunerna är avgörande för att lyckas, men många fler är inblandade.

Planeringen är komplex.

Kommunerna ansvarar för stadsplaneringen och att lagstiftning som plan- och bygglagen samt miljöbalken följs. De har planmonopol för att planera nya stadsdelar och bestämma hur samhällena ska se ut. Innan fysiska förändringar av samhällena kan ske – såsom rivning eller flytt av byggnader, nybyggnation eller dragning av nya vägar – måste både översiktlig och mer detaljerad planering göras.

Kommunerna har också ett ansvar för att bygga infrastruktur som el, vatten, avlopp och att driva planarbetet så att byggklar mark finns när den behövs. Statliga myndigheter är involverade, till exempel länsstyrelsen, Trafikverket, Bergsstaten och Statens fastighetsverk. Det är även många som är intresserade av att vara med och bygga upp de nya samhällena, inte minst bygg- och anläggningsföretag.

Kiruna kommun

Kiruna kommun och LKAB är två av parterna som genomför samhällsomvandlingen i Kiruna. Läs mer om samhällsomvandlingen i Kiruna på Kiruna kommuns hemsida.

Stora gemensamma utmaningar

I samhällena berörs bland annat fastighetsägare, hyresgäster, näringsliv och föreningar av förändringarna. Det pågår även viktiga samråd med samebyarna. De som berörs har ett ansvar att delta i de dialoger och processer som måste till innan beslut fattas. Många intressen vägs ständigt samman. Kommunerna och LKAB måste med brett stöd från befolkningen, förena en framtidsinriktad samhällsomvandling där ansvar tas för LKAB och orternas framtid.

LKAB har en central roll och är tillsammans med kommunerna en viktig part i förändringsprocesserna. Vi mäter kontinuerligt den påverkan som gruvbrytningen orsakar och har ett ansvar att på ett tryggt sätt hitta goda lösningar för alla som berörs. LKAB äger även en del fastigheter i samhällena och förvaltar bostadsområdena fram till avveckling. Sist men inte minst så finansierar vi omvandlingen på båda orterna.

Gällivare kommun

I fyra etapper under nästan 20 år ska Malmberget avvecklas. Detta har beslutats av Gällivare kommun och LKAB i ett samarbetsavtal som undertecknades den 10 april 2012. Läs mer om samhällsomvandlingen i Malmberget/Gällivare på Gällivare kommuns hemsida.

Från brytning till flytt

1. LKAB:s underjordsbrytning

När järnmalmen bryts sjunker marken ihop allt eftersom malmen lastas ut ur gruvan.

2. Markrörelser

LKAB mäter markens rörelse med GPS-teknik. Underlaget från mätningarna är viktiga för att kunna upprätta prognoser över brytningen samt för att öka säkerheten i gruvan.

3. Överenskommelse mellan LKAB och kommunerna

LKAB och kommunerna kommer överens om hur omvandlingarna ska genomföras och vem som ansvararar för vad.

4. LKAB köper husen

I god tid innan markens rörelser når samhället ersätter LKAB dem som påverkas av gruvbrytningen med en ekonomisk ersättning, ett nytt boende eller en ny verksamhetslokal.

5. Kommunerna ändrar detaljplanerna till industriområde

Innan LKAB får tillstånd att bryta malm inom ett större område måste kommunerna ändra detaljplanerna från bostads- och handelsområde till industriområde.

6. Nybyggnation

I takt med att förändringarna sker börjar bygginvesteringarna på verksamhetsorterna ta fart. Bostäder, vatten och avlopp, el och infrastruktur byggs.

7. Flytt till nya områden

Fler bostäder innebär att de som bor i Malmfälten får större valmöjligheter när såväl nya som äldre bostäder blir tillgängliga.

8. LKAB avvecklar husen och anlägger parkområden

När områden avvecklas övergår de till parkområden som kan nyttjas av alla.

Nej, du kan inte välja att kompenseras ekonomiskt i och med att du inte äger din bostad utan hyr den.

Tillsammans med din hyresvärd diskuterar ni boendealternativen inom hyresvärdens bestånd.

Det beror på vad din hyresvärd har för fastighetsbestånd. LKAB:s förhoppning är att det ska finnas både nyare och äldre lägenheter, men för att ha möjlighet att erbjuda det krävs det att det byggs nytt. Då får vi en rotation i bostadsköerna så att äldre bestånd blir lediga.