Miljövillkor för markrörelser

Mark- och miljödomstolen har bestämt hur mycket markytan får röra sig genom att fastställa ett miljövillkor för markrörelser. Det innebär att det finns ett maximalt mätvärde som marken får röra sig för att någon ska få bo där.

Innan värdet är nått måste detaljplanerna i området vara ändrade från handels- och bostadsområden till industriområden. Ingen gruvbrytning sker under områden där människor bor eller vistas. Därför måste bebyggelsen flyttas och områdena omvandlas till industriområden när vår gruvbrytning expanderar.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelse ska se ut inom ett visst område i en kommun. Det är bara kommunen som kan ta fram och anta en detaljplan, det vill säga ändra på hur ett område ska användas.

Markens rörelser mäts regelbundet

Att marken rör sig går inte att se med blotta ögat. Därför övervakas gruvan och omgivningen av ett omfattande geofonsystem, lokaliserat under jord och av mätplintar som är placerade ovan jord. Underlaget från mätningarna är viktiga för att kunna upprätta prognoser över brytningen samt för att öka säkerheten i gruvan. Resultaten utgör också en viktig grund för hur samhällsomvandlingarna kan genomföras på bästa sätt.

Två gånger per år, i maj och september, sker mätningar på alla 600 platser. Därutöver görs delmätningar fyra gånger per år. Datan samlas in och analyseras på LKAB och skickas till länsstyrelsen och kommunerna. Mätresultaten avgör när ett område måste vara tömt och avvecklat.

Samhällsomvandlingarna planeras flera år i förväg. Under en tid kan området vara tillgängligt för allmänheten trots att husen måste flyttas eller rivas. Elledningar och vattenledningar påverkas först, medan området fortfarande kan användas av boende och besökare. Först när marken stängslats är det inte längre tillåtet att vistas där.