Miljözoner

När ett projekt med rivningar eller flytt av byggnader har avslutats ska LKAB återställa marken i görligaste mån.

En miljözon är området närmast staketet.

Mjuk övergång mellan gruva och samhälle

I takt med att Malmberget avvecklas så rivs befintlig bebyggelse. Då det sker etappvis så upprättas så kallade miljözoner som en buffert och mjukare övergång mellan befintlig kvarvarande bebyggelse och de områden där bebyggelsen rivits. Dessa kommer att vara tillgängliga för allmänheten och fungera som parker, besöksmål och aktivitetsytor.

Två typer av miljözoner

I Malmberget kommer två typer av miljözoner att anläggas, en för successiv avveckling och en med mer permanent karaktär. Miljözonerna för successiv avveckling är de som inom en snar framtid kommer att ligga inom gruvans rasriskområde. Dessa kommer då inte att vara möjliga för allmänheten att beträda. De områden som dock förblir synliga täcks med jord och på utvalda platser sås in med gräs och blommor.

Zonerna av mer permanent karaktär innefattar centrala Malmberget. Det är områden som inte ligger inom rasriskområdet och som därför kommer att vara tillgängliga för allmänheten under en längre tid framöver. I dessa zoner kommer större delen av den fysiskt byggda strukturen att anläggas. Strukturen är tänkt att efterlikna tidigare platser och funktioner som varit betydelsefulla landmärken i Malmberget, som exempelvis Sporthallen, Svanparken och Focushuset. Dessa landmärken lyfts fram visuellt på olika sätt och markeras på sin ursprungliga position. Förslag på riktlinjer för utformningen har tagits fram gemensamt av Gällivare kommun och LKAB.

Ett positivt tillskott

Ambitionen med miljözonerna är att de ska ses som ett positivt tillskott till den befintliga miljön med attraktiv utformning och aktiviteter för både närboende och långväga besökare. På så sätt kan miljözonerna bidra till en positiv upplevelse och att övergången mellan industriområdet och samhället blir mjuk och tilltalande.

För varje etapp som avvecklas följer miljözonen med och är alltså ett flexibelt område. Livslängden för miljözonen styrs av LKAB:s behov av mark för gruvbrytningen. Detaljerna för miljözonerna regleras i de genomförandeavtal som beslutas mellan Gällivare kommun och LKAB.