Kiruna

Riva

Annexet – Bolagsområdet

Under 2017 skedde stora områdesförändringar på Bolagsområdet. Det handlade om både avveckling och utveckling inför fortsatt gruvdrift. Annexet, LKAB:s mindre hotellbyggnad från 1960- talet, var en av flera byggnader som avvecklades.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2017

ProjekttypSamhällsfastighet

Avvecklingen av Bolagsområdet inleddes redan 2015, när gård 2 och 4 på kvarteret Ullspiran avvecklades. Under 2017 fortsatte de stora områdesförändringarna, då bland annat LKAB:s hotellannex avvecklades.

I december 2016 upphörde LKAB:s hotellverksamhet i väntan på flytten. Bolagshotellet och annexet inventerades och inredning samt möbler magasinerades i väntan på att få flytta in igen – på den nya platsen. På grund av byggnadens funktion, kvalitet och arkitektur flyttades dock inte annexet utan avvecklades istället.

I samband med avvecklingen av Bolagsområdet återvinns en stor del av inredning- och rivningsmaterialet. Bland annat magasinerades Annexets inredning – i väntan på att få flytta in i nya lokaler – och en försäljning av inventarier anordnades. Rivningsmaterialet från Annexet användes även som fyllnadsmaterial av husgrunder på området.

Parallellt med avvecklingen anlades ett parkområde, en så kallad Gruvstadspark. Den är i ständig förändring så länge gruvbrytningen pågår. Parken växer in mot samhället och anläggandet av nya parkmiljöer anpassas till den takt som markdeformationerna breder ut sig och avveckling pågår.

Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter att husen försvunnit. Gatubelysning, vägar och lekparker med mera lämnas kvar och ingår i parkmiljön.