Kiruna

Bygga

Renovering Skånelängor Jägarskoleområdet

På Jägarskoleområdet renoveras två gamla militärbyggnader (Skånelängor). Byggnaderna har fått en kulturmärkning.

StatusPågående

Tidsplan 2023 - 2024

Dessa historiska byggnader genomgår för närvarande omfattande renoveringar för att omvandlas till kontors- och förrådslokaler för hyresgäster.

Renoveringen är nödvändig då dessa byggnader inte tillåts rivas enligt detaljplanen och klassificeras som ”lilla q”. Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Det kan till exempel vara rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas.

Medan nya villor uppförs i närområdet anpassas dessa byggnader för att tillgodose behoven hos sakägare som föredrar en annan plats än stadskärnan.

Renoveringsarbetet omfattar både utvändiga fasad- och takarbeten samt invändiga ombyggnationer för att anpassa lokalerna till de specifika behoven hos hyresgästerna.

Ägaren till dessa byggnader är LKAB och förvaltningen kommer att hanteras av LKAB Fastigheter.

Ursprunglig plats Ny plats