Kiruna

Bygga

Väg E10

LKAB finansierade bygget av en ny sträckning för väg E10 förbi Kiruna. Bygget avslutades 2020 och trafiken på etapp två släpptes på i oktober samma år. Totalt är den nya sträckningen sju kilometer lång.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2020

ProjekttypInfrastruktur

Arbetsplanen för väg E10 vann laga kraft i oktober 2015. Den nya sträckningen av E10 går norr om Kiruna tätort från Tuolluvaara till lokstallsområdet vid Loussavaaras fot. Vägens stadsnära läge ställde höga krav på utformning som tillgodoser behoven ur både trafikantperspektiv och åskådarperspektiv. 

Två etapper

Entreprenaden delades in i två etapper. Etapp 1 omfattade fem kilometer ny väg och sträcker sig från befintlig E10 vid Karhuniemi till Kurravaravägen. Etappen färdigställdes i oktober 2019. Tre cirkulationsplatser ingår, som ansluter Kurravaaravägen, Hjalmar Lundbohmsvägen och Karhuniemi/Lokstallsområdet till ny E10. Etapp 2 påbörjades 2019 och sträcker sig från Kurravaaravägen förbi nya centrum och ansluter till befintlig E10 vid Tuolluvaara. Hela den nya sträckan öppnades för trafik i oktober 2020.

Det byggdes två ravinbroar på första etappen. Ravinbroarna är 178 meter respektive 80 meter långa. Broarna ska fungera som passager under vägen för både friluftsliv och djurliv. För att minimera påverkan på naturen anpassades bland annat belysningen på broarna så att den inte stör norrskensupplevelsen.

Byggstart av den nya sträckningen av vägen startade 2017 och hela sträckan stod klar för trafik i oktober 2020.

Projektet innebar en viss tidspress då gruvans markrörelser riskerade att göra den gamla sträckan ofarbar. Trafiken leddes därför under en tid tillfälligt om via Silfwerbrandsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen fram till dess att trafiken kunde släppas på i slutet av oktober 2020.