Miljözoner i Malmberget

I takt med att Malmberget avvecklas så rivs befintlig bebyggelse. Då detta sker etappvis så upprättas så kallade "miljözoner" som en buffert mellan befintlig kvarvarande bebyggelse och de områden där bebyggelsen rivits.

Korta fakta

Tidplan

  • 2021-2022

Projekt

  • Anläggande av parkområden och aktivitetsytor på tomter för tidigare avvecklad bebyggelse

Status

  • Pågående

För delar av Malmbergets centrum kommer en miljözon av mer permanent karaktär kvarstå. Denna har formgivits och kommer att anläggas etappvis i takt med rivningarna.

Området blir en typ av park som kommer att vara tillgänglig för allmänheten och fungera som besöksmål och aktivitetsyta under en längre tid. I parken finns information om hur platserna såg ut innan bebyggelsen revs. Parken har ett året-runt-perspektiv och den kommer förändras i takt med årstidsväxlingarna.
Vissa element snöar över under vintern och bildar nya tillfälliga former.

En del platser som exempelvis parkens entrédel och den aktivitetsbana som anläggs i huvudsak på Järnvägsgatan och Gällivarevägen för gång, cykel, skateboard, rullskidor etc. snöröjs året runt. Parken ska vara trygg för besökare och oskyddade trafikanter och därför har stor vikt lagts vid belysning, och fordonstrafik tillåts ej inom området.

I en första etapp 2021-2022 anläggs park- och grönstruktur i östra Malmberget samt på platserna för Torget och Focushuset. I anslutning till nuvarande bebyggelse i Kåkstan anläggs en plats för bland annat norrskensskådning.