Gruvans takt styr markens rörelser

Gruvbrytningen skapar rörelser i berget och påverkar omgivningen, under och ovan jord. I takt med att brytningen sker allt djupare ner påverkas marken och det omkringliggande samhällena.

En bergmekaniker står vid en mätplint.
LKAB har flera mätplintar runt om i samhällena.

När järnmalmen bryts ur berget och när malmen lastas ut sjunker marken succesivt ihop. Gruvbrytningen ger upphov till vibrationer, markdeformationer och rörelser som övervakas och kontrolleras så att vi i god tid kan flytta det som påverkas.

Malm är ett ekonomiskt begrepp. Det är malmens storlek och kvalitet som avgör om den är värd att bryta, det vill säga om det lönar sig att bygga tunnlar och flytta ner maskiner allt djupare ner i berget. Däremot är det formen och läget på malmkropparna som avgör var rörelsen i marken kommer att ske och hur samhällena påverkas.

I Malmberget finns ett tjugotal malmkroppar som lutar i sydvästlig riktning in under samhället. Brytningen sker i ett drygt tiotal av dessa. I Kiruna finns bara en jättelik malmkropp som lutar in under staden. Successivt går brytningen mot djupet i gruvorna och påverkar marken ovanför.

 • Mängd stål per dygn

  6Eiffeltorn

 • Geofoner

  200st

 • Mätplintar

  600st

 • Huvudnivå Malmberget

  1250m

 • Huvudnivå Kiruna

  1365m

Så går järnmalmsbrytningen till

LKAB:s brytningsmetod, skivrasbrytning, innebär att hålrum uppstår i berget när järnmalmen bryts. Hålrummen fylls sedan av gråberg som rasar ned. Det sker alltså en automatisk igensättning och ju mer malm som bryts desto mer sjunker berget ovanför. Markytan påverkas och till slut uppstår markdeformationer.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelse ska se ut inom ett visst område i en kommun. Det är bara kommunen som kan ta fram och anta en detaljplan, det vill säga ändra på hur ett område ska användas.