Anläggningsarbete i östra Malmberget

Maj 3, 2020
Karta över anläggningsarbete i Malmberget

Samhällsomvandlingen i Gällivare och Malmberget som sker till följd av gruvbrytningen påverkar även den kommunala infrastrukturen. Infrastrukturen behöver anpassas och flyttas för att möta en förändrad behovsbild när nya områden exploateras och andra avvecklas. 

Under 2020 kommer stängseldragningen för industriområdet att medföra att den befintliga bilvägen, östra länken, delvis hamnar innanför stängslet. Innan detta sker kommer en ny bilväg att anläggas som ansluter till Murgatan. 

Åtgärder för att säkerställa gång- och cykeltrafik samt skidspår kommer också att genomföras genom anläggande av en ny rörbro under den nya bilvägen. 

Arbeten är inledda och omfattar bland annat avverkning av skog. Anläggningsarbete planeras att fortgå fram till och med september 2020 och kommer huvudsakligen att pågå vardagar kl. 07:00 – 18:00.  

Under vecka 19 stängs Murgatan och Norra Kungsallén med anledning av anläggningsarbete i korsningen. Gång- och cykeltrafik kommer också att ledas om enligt kartbilden. 
Tillträde till fastigheter och Nya Malmstaskolan kommer att säkerställas under byggtiden.

Kontaktpersoner:  

Kartan som pdf hittar du här