Infrastrukturen säkras i Malmberget

Maj 22, 2019
Från vänster: Olle Isaksson, driftledare Gällivare kommun, Louise Svalqvist, projektledare på LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget och Glenn Lund, VA-planerare Gällivare kommun samarbetar för att säkra infrastrukturen i Malmberget. Foto: Ann-Marie Mäki

LKAB bygger ny spillvattenledning med pumpstation och två nya dricksvattenreservoarer då de nuvarande funktionerna påverkas av avvecklingen i Malmberget som sker till förmån för fortsatt gruvbrytning. Projekten sker i nära samarbete med Gällivare kommun som ersätts för de funktioner som påverkas.

LKAB har kontinuerligt möten med Gällivare kommun, som ansvarar för vatten och spillvatten. Under mötena kommer man gemensamt fram till vad som behöver göras för att säkra driften i Malmberget och planerar för den fortsatta avvecklingen. Under sommaren kommer anläggningsarbeten, kring de aktuella projekten, att pågå i västra Malmberget parallellt med det löpande arbetet med driften.

– Vi spolar, ser över och byter ut gamla ledningar och för att undvika stillastående vatten kopplar vi bort inaktiva ledningar. Vi planerar gemensamt även för framtida anpassningar på både spillvatten- och vattennätet i Malmberget i samband med avvecklingen, säger Glenn Lund, VA-planerare på Gällivare kommun.

Louise Svalqvist som är projektledare på LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget fyller i:
– Samarbetet mellan oss och kommunen fungerar väldigt bra. Tillsammans kan vi med god framförhållning i första hand planera för att säkra driften för de som bor i Malmberget. Utifrån LKAB:s köp- och flyttidplan kan vi arbeta proaktivt och planera för de åtgärder som behövs för att säkerställa marktillgång för gruvan. Det är viktigt att avvecklingen sker strukturerat och på ett säkert och hållbart sätt, framförallt för de som bor i området.

Två nya dricksvattenreservoarer

Den nuvarande vattenreservoaren – Kaptensreservoaren i Malmberget stängs och kopplas ifrån i slutet av maj. LKAB har istället ersatt Kaptensreservoaren med två nya vattenreservoarer med tryckstegringsstation, en som placerats på Södra Mosebacke och en på Repisvaara. Planeringen påbörjades redan 2016 med en utredning av behovet och vattenflödena i samhället och hur de kommer att förändras över tid. Vattenförbrukningen i Malmberget kommer att minska för att istället öka i Gällivare då större delen av befolkningen kommer att bo där. 

Foto: WSP Sverige AB

Emma Grönberg. 

– De nya vattenreservoarerna står färdiga att växlas in samtidigt som den gamla kopplas ifrån. Det är ett stort samverkansprojekt med många involverade parter, i slutändan blir Gällivare kommun anläggningsägare för de nya vattenreservoarerna när LKAB lämnar över dem. Jag känner mig stolt över att få vara en del av att säkerställa dricksvattenförsörjningen till invånarna i samhället, säger Emma Grönberg, som projektleder arbetet på uppdrag av LKAB.

Foto: Ann-Marie Mäki
Foto: Glenn Lund, Gällivare kommun
Den nya vattenreservoaren på Södra Mosebacke.Den nya vattenreservoaren på Repisvaara.
Här kan du läsa mer om detta projekt.Här kan du läsa mer om detta projekt.

 

Spillvattenledning och pumpstation

Den spillvattenledning som idag leder undan spillvattnet från västra Malmberget kommer 2019 att hamna innanför industristängslets dragning. LKAB anlägger därför en ny spillvattenledning och en pumpstation, pumpstationen placeras söder om Polhemsgatan. I spillvattenprojektet byggs även en ny spillvattenledning mellan Södra Mosebacke och Aborrvägen för att avlasta den nya pumpstationen. Redan veckan efter påsk påbörjades arbetet och projektet beräknas färdigställas i september 2019. Här kan du läsa mer om detta projekt. 

Foto: Fredric Alm

Joel Ahlquist. 

– Vi har jobbat hårt med planeringen av det här projektet och det känns bra att äntligen ha fått sätta spaden i marken och påbörjat själva genomförandet av projektet, säger Joel Ahlquist, som projektleder arbetet på uppdrag av LKAB.

Det är flera infrastrukturprojekt som pågår samtidigt i västra Malmberget i år. Planering och samordning av dessa projekt har pågått under året, bland annat för att minska anläggningstiderna med hänsyn till de boende i området.
– De projekt vi genomför är nödvändiga för att säkra infrastrukturen i området. Parallellt med dessa projekt anläggs en gång- och cykelväg till västra Malmberget och Vattenfall Eldistribution genomför anpassningar av elnätet, säger Louise Svalqvist.