LKAB satsar på biologisk mångfald i avvecklingsområde

November 1, 2022
Bild på baningenjörsvägen där det tidigare stått hus. På bilden syns den utjämnade marken täckt med ett tunt lager snö och träd som bevarats på platsen.
En del av den nya gruvstadsparken där det tidigare stått SJ-hus.

Samhällsomvandlingen möjliggör stora som små insatser för klimatet. Samhällsomvandlingen är en förutsättning för att LKAB ska kunna leda den globala omställningen av järn- och stålindustrin och uppnå en koldioxidfri produktion. En stor och enormt viktig insats för klimatet. Samtidigt möjliggör omvandlingen mindre, men fortfarande viktiga, åtgärder som främjar miljön. Som LKAB:s satsning på biologisk mångfald i det avvecklade SJ-området i Kiruna.

Fem arbetarbostäder med tillhörande komplementbyggnader flyttades i september från SJ-området till Lokstallet, andra byggnader har rivits. Anledningen är att marken behövs för fortsatt gruvbrytning. Området kan dock fortfarande nyttjas av allmänheten en tid framåt. Därför anläggs en så kallad gruvstadspark som kan nyttjas av boende och besökare till dess att marken ingår i LKAB:s gruvindustriområde, det vill säga när det inte är längre är tillåtet att vistas där av säkerhetsskäl.

I SJ-området får nya individer möjlighet att flytta in när människorna har flyttat ut. Den gruvstadspark som anläggs på platsen kommer innehålla växtlighet som främjar djur och natur i form av blomning och artmångfald.
– Parken kommer att bidra till biologisk mångfald och vara full med mat för alla pollinerande insekter, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB Samhällsomvandling.
Sedan många år tillbaka arbetar LKAB med biologisk mångfald för att dra nytta av så kallade ekosystemtjänster för till exempel vattenrening, luftrening och bullerdämpning med hjälp av vegetation.

Alla rivningsmassor har tagits om hand i området, marken har jämnats till och en del av stängslen som suttit uppe under avvecklingsarbetet har plockats bort.
– Det är viktigt för oss att snygga till avvecklingsområdena så fort som möjligt. Närboende ska ha en trevlig miljö runt sig och Kiruna ska vara en attraktiv stad, säger Mari.
Nu är vintern på väg och det är inte möjligt att färdigställa parken, men så fort snön har tinat fortsätter arbetet med plantering av växtlighet. Under sommaren 2023 kommer parken att vara färdigställd.

Även där rivning av hotell Vinterpalatset pågått kommer en gruvstadspark med fokus på biologisk mångfald att anläggas. Vinterpalatset revs under oktober och fortsatt rivningsarbete pågår i området fram till årsskiftet. Under barmarksperioden 2023 kommer parken att färdigställas enligt framtagen gestaltningsplan.
– Parken blir mer än ett vackert grönområde. ​Förutom det rent moraliska i att vi vill förhindra att djur och växtarter dör ut så är vi människor i allra högsta grad beroende av biologisk mångfald, säger Mari.