Så går rivningen av gamla stadshuset till

April 8, 2019
Tegelbyggnad.
Än pågår invändigt rivningsarbete, men i april påbörjas fasadrivningen av gamla stadshuset i Kiruna.

Än så länge pågår ett invändigt rivningsarbete, men redan i april blir förändringen mer påtaglig då fasadrivningen påbörjas. Rivningen ska vara klar under sommaren och under hösten ska marken återställas och gestaltas när området övergår till en Gruvstadspark.

Planering inför rivning av stadshuset påbörjades med förstudier av infrastruktur redan 2014 eftersom stadshuset var en stor infrastrukturnod för bland annat fjärrvärme, opto samt vatten och avlopp.
– Det har krävts en hel del planering av nya ledningsdragningar och samordningsmöten med ledningsägare. Innan rivningen kunde påbörjas har nya fjärrvärmeledningar till närliggande kvarter dragits, järnvägsparken har fått ny VA, optoledningen har dragits om och trafikljusen närmast stadshuset har fått ny styrning då den gamla var belägen i stadshusets källare, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

Rivningsprocessen innebär så mycket mer än det som syns utåt. Före rivning måste rivningslov sökas, vilket kräver en miljöinventering av byggnaden för att identifiera bland annat farligt avfall såsom asbest och tungmetaller som måste saneras och köras till deponi enligt gällande lagstiftning. I stadshuset finns också skyddsrum som kräver avvecklingsbeslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
– Det tar tid att ta fram underlag för alla ansökningar och tillstånd som krävs innan rivning, säger Mari Kuokkanen.

Efter att LKAB tog över den gamla stadshusbyggnaden har rivningsarbetet påbörjats och LKAB har anlitat LTH som rivningsentreprenör. Drifturtagning av all infrastruktur till byggnaden har genomförts efter noggrann planering och samordning med bland annat Tekniska verken och Vattenfall. Arbetsområdet stängslades sedan in och rivningen kunde påbörjas.

Nu pågår nedmontering av kulturvärden såsom konst, den öppna spisen och fönsterdetaljer som ska återanvändas i nya centrum. Samtidigt pågår sanering av farligt avfall som kräver skyddszoner. Även selektiv rivning pågår, det vill säga allt organiskt material och installationer rivs ner till stommen.
– Flera moment pågår parallellt inne i stadshuset och då krävs planering av varje arbetsmoment och gemensamma riskbedömningar görs med alla inblandade parter, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare på LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

I april påbörjas tung rivning med maskin som ofta uppfattas som själva rivningen fast det bara är en liten del i rivningsprocessen. Sedan kvarstår sortering och återvinning av allt material samt parkgestaltning och återställande av mark.