Vi möter samhällets behov

När nya områden utvecklas och andra avvecklas går utveckling alltid före avveckling. Vi vill bidra till att skapa attraktiva samhällen, med vackra miljöer, en god bostad- och arbetsmarknad och ett rikt utbud av nöjesliv, kultur, sport och friluftsliv.

Bild från byggnationen av Kirunas nya stadshus.

En viktig utgångspunkt är att det ska finnas nya bostäder, service och infrastruktur färdigt och under uppbyggnad innan vi avvecklar tidigare bebyggelse. Det ska finnas mer tid att förbereda nya områden innan befintliga måste tömmas. Bygg- och rivningsprocesserna får inte stanna halvvägs.

Utveckling före avveckling

För att påverkade områden ska avvecklas enligt plan krävs att utveckling av nya områden sker i samma takt. Innan ett område kan byggas krävs förberedande mark- och infrastrukturarbeten vilket skapar förutsättningar för att nya bostadsområden kan växa fram.

Ett annat viktigt utgångsläge är att LKAB har tillgång till byggbar mark i både Gällivare och Kiruna och att marken vi har för avsikt att bygga på har en detaljplan. Vi arbetar tätt tillsammans med kommunerna för att skapa rätt förutsättningar för planerad bebyggelse.

21 st

Kulturbyggnader Kiruna

30 st

Kulturbyggnader Malmberget

200 st

Nya lägenheter

80 st

Rivna lägenheter

En trygg omvandling

En trygg samhällsomvandling förutsätter att LKAB och kommunerna är överens om hur omvandlingarna ska genomföras och vem som ansvararar för vad under hela processen. Överenskommelserna regleras i samverkans-, samarbets- och genomförandeavtal.

Samhällsomvandlingarna är en demokratisk process där synpunkter och behov från allmänheten tas på största allvar. Det är bara tillsammans vi kan bygga framtidens Malmfälten.